“O‘rta asrlar tarixi” bo‘limi

   Tuzilgan yili: 1943 (2000 – 2015-yillari "O‘zbekistonning o‘rta asrlar davri tarixi", 2015 – 2020-yillari "Qadimgi va o‘rta asrlar davri tarixi", 2020 yildan “O‘rta asrlar tarixi” deb atalgan).

   Bo‘lim boshlig‘i: tarix fanlari nomzodi, dotsent Sherzodxon Mahmudov (bo‘limni 1998 – 2010-yillari tarix fanlari doktori Elyor Karimov, 2010 – 20122-yillari tarix fanlari nomzodi Nigora Allayeva, 2012 – 2019-yillari tarix fanlari doktori Azimho‘ja Otaho‘jayev boshqarganlar).

   Izlanishlar doirasi: IX-XIX asrlar birinchi yarmi O‘zbek xalqi va davlatchiligi tarixining turli masalalari, jumladan, davlat boshqaruvi, shaharlar tarixi, hunarmandchilik va savdo, tashqi siyosat, iqtisodiy-ijtimoiy va madaniy hayot masalalari hamda manbashunoslik tadqiqotlari.

  Xalqaro hamkorlik: Bo‘lim xodimlari 2002-2005 yillarda AQSHning G.Washington universiteti, 2004-2005 yillarda YUNESKOning “Markaziy Osiyo sivilizatsiyalari tarixi (History of civilizations of Central Asia)” VI jildlik nashrini chop etish xalqaro loyihalarda ishtirok etishgan. Shuningdek, bo‘lim xodimlarining ko'pchiligi Hindistonning ITEC hamda Germaniya akademik almashinuvlar (DAAD) va Gerda Xenkel (Gerda Henkel Foundation) grantlarini qo’lga kiritib, bir qator, jumladan, Buyuk Britaniya, Turkiya, Eron, Germaniya, Avstriya va Rossiyadagi nufuzli ilmiy-tadqiqot markazlari hamda Oliy o'quv yurtlarida ilmiy-tadqiqot almashinuvini amalga oshirib kelishgan.

 

Tarkibi:

 1. Bo‘lim boshlig‘i – tarix fanlari nomzodi, dotsent Sherzodxon Yunusovich Mahmudov
 2. Yetakchi ilmiy xodim – tarix fanlari doktori, professor Gulchehra Azizovna Ag‘zamova
 3. Yetakchi ilmiy xodim – tarix fanlari nomzodi Husniddin Muydinovich Mamadaliyev
 4. Katta ilmiy xodim – tarix fanlari nomzodi Sherali Temiraliyevich Qo‘ldoshev
 5. Katta ilmiy xodim – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) Gulmira Mardonovna Ochilova
 6. Katta ilmiy xodim – Muxtor Baxodirovich Shamsiyev
 7. Katta ilmiy xodim – Nizomiddin Normamatovich Gulboyev
 8. Kichik ilmiy xodim – Fayzxo‘ja Muzaffarovich Mahmudov
 9. Kichik ilmiy xodim – Ravshan Inomjon o'g'li Abdullayev 
 10. Kichik ilmiy xodim – Mabruk Ma'murjon o'g'li Jo'rayev
 11. Kichik ilmiy xodim – Zavqibek Ibodulla o‘g‘li Mahmudov
 12. Kichik ilmiy xodim – Akobir Olimjon o‘g‘li Toirov
 13. Laborant – Ramz Dilshod o‘g‘li Fayziyev
Xodimlar

Bo'lim boshlig'i

SHERZODXON YUNUSOVICH MAXMUDOV
O'rta asrlar tarixi Tarix fanlari nomzodi
E-mail: sh_mahmudov@mail.ru

1977-yil 20-avgustda Fargʻona viloyati Uchkoʻprik tumanida tug‘ilgan.

1999-yilda Fargʻona davlat universitetini bitirgan.

2007-yildan tarix fanlari nomzodi (dissertasiya mavzusi: Qoʻqon xonligining maʻmuriy-boshqaruv tizimi (1709-1876 yy.)).

2019-yildan direktorning ilmiy ishlar boʻyicha oʻrinbosari va oʻrta asrlar tarixi boʻlimi boshligʻi.

Markaziy Osiyoning oʻrta asrlar davri tarixi, Qoʻqon xonligi tarixiga doir manbalarni oʻrganish, siyosiy va diplomatiк aloqalari tarixi ilmiy yoʻnalishlarida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

 1. Ҳадялар Қўқон хонлиги ва Усмонийлар давлати ўртасидаги дипломатик алоқалар воситаси сифатида. Oʻzbekiston tarixi. 2020. №1.
 2. Interrelations of the Khoqand khanate with the Ottoman empire (the 1st half of the 19th of century). Journal Multidisciplinary Peer Reviewed Journal ISSN No: 2581 - 4230 VOLUME 6, ISSUE 7. July 2020 . Р. 268-271.
 3. К Вопросу О Печати Главного Визиря Кокандского Ханства Аликули Амирлашкара. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi.  (Turkiye) 2020. Volume 9 . Issue 4. P.48 - 60.
 4. 1864 Yılında Hokand’dan İstanbul’a Gönderilen Diplomatik Misyon. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi.  (Turkiye) 2020, Volume 9 , Issue 4, P.61-77.
 5. Маҳмудов Ш. Қўқон – Бухоро муносабатлари: ҳамкорлик ва зиддиятлар. “Фарғона водийси тарихининг долзарб муаммолари” мавзусидаги республика илмий анжумани материаллари. Наманган. 2020. 398-304-betlar.
 6.  “Усмонли архиви”даги икки мактуб:  Саййид Ёқубхон тўра бошчилигидаги дипломатик миссия хусусида.  Meros. 2019. № 1. 57-63 betlar.
 7. Sh.Mahmudov. Қўқон хонлигини бош вазири Алиқули амирлашкарнинг фаолиятига доир янги маълумотлар. Oʻzbekiston tarixi. 2019. №2.
 8. Шиғовул институтини Қўқон хонлигининг дипломатик муносабатларидаги функцияси. ЎзРФА Қорақалпоқ бўлимининг ахборотномаси. 2019. №4. 119-122-betlar.
 9. Mahmudov Sh. “Müntehâbü’t-Tevârih” Eserinde Yıldırım Bayezid:Yorum Ve Tahlil. Uluslararasi Yildirim Bayezid Sempozyumu bildiriler kitabi. Yayina hazirlayanlar Hasan Basri Ocalan. Yusuf Ziya Karaaslan. Ankara. 2019. S. 45-49.
 10. Қўқон-Истамбул ёзишмаларига оид “Усмонли архиви”даги мактуб:  1864 йилда Саййид Ёқубхон Тўра бошчилигидаги дипломатик миссия. Фарғона водийси тарихи янги тадқиқотларда мавзусидаги халқаро конференция материаллари. Фарғона, ФарДУ. 2019 y. 183-187-betlar

Yetakchi ilmiy xodim

GULCHEHRA АZIZOVNA АG'ZAMOVA
O'rta asrlar tarixi Tarix fanlari doktori, professor
E-mail: gulaziz@mail.ru

   1959-yil 4-yanvarda Toshkent shahrida tug‘ilgan.

   1982-yilda O‘zbekiston Milliy universitetini bitirgan.

   1990-yildan tarix fanlari nomzodi (dissertatsiya mavzusi: O‘rta Osiyo savdo markazlari va ularni Rossiya imperiyasi bilan bogʼlagan yo‘llar (XVI asrning ikkinchi yarmi – XIX asrning birinchi yarmi)), 2000-yildan tarix fanlari doktori (dissertatsiya mavzusi: XVI – XIX asrning birinchi yarmida O‘zbekiston shaharlari va shaharlar hayoti).

   2000-yildan “O‘rta asrlar tarixi” bo‘limida yetakchi ilmiy xodim.

   XVI - XIX asr o‘rtalarida kechgan tarixiy jarayonlarning nazariy talqini, o‘zbek xonliklaridagi ijtimoiy–siyosiy hayot, ular taraqqiyotining umumiy va o‘ziga xos tomonlari, iqtisodiy hayot va ularda shaharlarning tutgan o‘rni, hunarmandchilik, savdo, bozorlar, karvonsaroylar, shahar jamiyatining ijtimoiy qatlamlari, O‘rta Osiyoni xorijiy mamlakatlar bilan bogʼlagan karvon yo‘llari kabi ilmiy yo‘nalishlarda tadqiqot olib boradi.

Asarlari

 1. Бухоро хонлигининг ташқи алоқаларига доир XVI аср ҳужжати борасида. Марказий Осиё тарихи расмий ҳужжатларда (халқаро анжуман материаллари).  Тошкент. 2020. 82 - 92-бетлар.
 2. К характеристике городов и городской жизни среднеазиатских ханств   (XVI - cередина XIX в.).  Центральная Азия в эпоху средневековья и нового времени. Общество, культура, источники. Ташкент-Вена. 2019. С. 340 - 354.
 3. Ўзбекистон шаҳарлари XVI - XIX асрнинг ўрталарида. Тошкент. 2017.
 4. Ўрта аср муаллифлари тавсифида элчи образи. Марказий Осиё тарихи замонавий медиевистика талқинида (Профессор Розия Мукминова хотирасига бағишланади). Тошкент. 2013. 163 - 173-бетлар.
 5. Некоторые вопросы караванной торговли между среднеазиатскими ханствами и Россией (XVI в. – первая половина XIX в.).  Центральная Азия. Человек-общество-государство. Москва, 2013. С. 213-224.
 6. Urbanization Processes in Central Asia during 16th to first half of 19 thcenturies.  Himalayan and Central Asian studies (Journal of Himalayan research and cultural foundation).  HGO in Special Consultative Status with ECOSOC, United Nations. Vol. 16. № 3-4.  July-December 2012.  P. 3 - 17.
 7. Особенности  предпринимательской деятельности в период позднего средневековья. Очерки истории формирования и развития предпринимательства в Узбекистане. Ташкент. 2011. С. 54 - 64.
 8. Some problems of the history of Uzbekistans caravan-sarays (16-first half of the 19-th centuries). Cities, Roads and Caravan sarais An Emblem of Linkages Throug the Ages (India, West and Central Asia).  8-12  January. 2008.  P. 50 - 53.
 9. Волжско-Каспийский путь в XVI - первой половине XIX в. Тюркологический сборник. Россия и тюркский мир. М. 2003. С.139 - 154.
 10. Ўрта Осиё хонликларида янги шаҳарларнинг шаклланиш жараёнига доир айрим маълумотлар. Ўзбекистон урбанистик маданияти. Халқаро илмий конференция материаллари. Т. 2003. 138 - 144-бетлар.

Yetakchi ilmiy xodim

HUSNIDDIN MUYDINOVICH MAMADALIYEV
O'rta asrlar tarixi Tarix fanlari nomzodi
E-mail: khusniddinm@gmail.com

1976-yil 7-oktyabrda Namangan viloyati Namangan shahrida tug‘ilgan.

1998-yil Namangan davlat universitetini bitirgan.

2011-yildan tarix fanlari nomzodi (dissertasiya mavzusi: IX – XII asrlarda O‘rta Osiyoda etnik holat (arab tilidagi manbalar ma’lumotlari asosida).

2008-yildan O‘rta asrlar davri tarixi bo‘limida kichik ilmiy xodim, 2011-yildan katta ilmiy xodim lavozimida ishlab kelmoqda.

Manbashunoslikning nazariy muammolari, IX – XIII asrlar boshida etnik tarix, ijtimoiy-siyosiy va madaniy jarayonlar tarixi, o‘rta asrlarda shaharlar hayoti ilmiy yo‘nalishlarida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

 1. IX – XII асрларда Ўрта Осиё шаҳарлари ҳунармандчилик марказлари сифатида.  O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Qoraqalpog'iston bo‘limi Axborotnomasi. 2019. №1. 81 - 84-betlar.
 2. IX – XII асрлар Ўзбекистон ҳудудида даргоҳ ва девонлар фаолияти: институционал эволюцияси. Ўзбек давлатчилиги тизимида даргоҳ ва девонлар фаолияти тарихидан. Коллектив монография. Тошкент. 2019. 114 - 135-бетлар.
 3. IX – XII асрларда Ўзбекистон ҳудудида мавжуд бўлган давлатлар девонлар фаолиятига доир айрим мулоҳазалар. Ўзбек давлатчилиги тизимида даргоҳ ва девонлар. Илмий-амалий конференция тўплами. Тошкент. 2019. 37 - 47-бетлар.
 4. IX – XII асрларда элчилик муносабатларининг давлатлараро муносабатларидаги ўрни. Ўзбекистонда элчилик тарихидан лавҳалар. Коллектив монография. Тошкент. 2018. 79 - 85-бетлар.
 5. IX – XII асрларда Ўзбекистон ҳудудида мавжуд бўлган давлатларда элчиларни қабул қилиш маросимлари. Ўзбекистонда элчилик тарихидан лавҳалар. Коллектив монография. Тошкент. 2018. 85 - 91-бетлар.
 6. IX – XIII asrlar tarixiga oid yozma manbalar. Manbashunoslik. Darslik. O‘zbekistonning eng yangi tarixi masalalari bo'yicha Muvofiqlashtiruvchi-metodik markaz. Toshkent. 2018. 170 - 193-betlar.
 7. IX – XII асрларда Ўзбекистон жанубида жойлашган шаҳарларнинг минтақа ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаётидаги тутган ўрни. Хорижий Шарқ мамлакатлари тарихий жараёнлари ва уларни ўрганишнинг долзарб муаммолари. Илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент. 2018. 118 - 124-бетлар.
 8. Ўзбекистон шаҳарлари IX – XII асрларда. Монография. Тошкент. 2017. 191-бет.

Katta ilmiy xodim

SHERALI TEMIRALIYEVICH QO‘LDОSHEV
O'rta asrlar tarixi Tarix fanlari nomzodi, dotsent
E-mail: Sherali.kuldashev@mail.ru

1977-yil 10-iyulda Namangan viloyati Pop tumani Tepaqo‘rg’on qishlog‘ida tug‘ilgan.

2000-yili Namangan davlat universitetini bitirgan.

2010-yildan tarix fanlari nomzodi (dissertasiya mavzusi: Qo‘qon xonligi va Sharqiy Turkiston o‘rtasidagi siyosiy, iqtisodiy va madaniy aloqalar (XVIII – XIX asr o‘rtalari).

2020-yildan "O‘rta asrlar davri tarixi" bo‘limi katta ilmiy xodimi.

Buyuk Ipak Yo‘li tarixi, XVII – XIX asrlarda O‘zbekistonning tashqi siyosati, Qo‘qon xonligi tarixi va diplomatiyasining nazariy muammolari, uyg’ur va xitoy manbashunosligi ilmiy yo‘nalishlarida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

 1. Муҳаммад Ёқуббек. Тошкент. 2021. (А. Ходжаев билан ҳаммуаллифликда).
 2. Поп тумани тарихи. Тошкент. 2020. (Т. Қўлдошев билан ҳаммуаллифликда).
 3. The role of institute of Aqsaqal (Consular) in the Diplomatic Relations between the Kokand Khanate and the Ching Empire (1760 - 1864). International journal of scientific & technology research. Volume 9, issue 02, February 2020. P. 3866 - 3874.
 4. Қўқон хонлиги ва Хитой (Чинг империяси) ўртасидаги дипломатик муносабатлар. Тошкент. 2019.
 5. Марказий Осиё давлатчилиги тарихига оид маълумотлар (хитой манбалари асосида). Тошкент. 2019. (А. Ходжаев ва Ф. Жуманиёзовалар билан ҳаммуаллифликда).
 6. Исҳоқхон Ибрат. Тарихи маданият [матн ҳамда факсимилеси билан]. Табдил қилувчи ва нашрга тайёрловчи Шерали Қўлдошев. Тошкент. 2019.
 7. Istanbullik Abdurahim Afandining Qo‘qon xonligi bilan
  bog’liq taqdiri. Milletlerarasi Türkiye-Ozbekistan münasebetleri sempozyumu (8-10 kasim 2018). özet/bildiriler kitabi. Kastamonu-2018.  394 - 400-betlar.
 8. Описание городов Южного Казахстана в сочинении «Тарих-и Азизи» Мухаммед Азиз Маргилани. Материалы международный научно-практиче6ский конференции “Средневековье города Великой шельковое пути”. Туркестан. 2018. С. 32 - 38.
 9. Взаимоотношения Кокандского ханства и Восточного Туркестана в «Таворих-и манзума». Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. 2017.  № 3.  С.42 - 44.
 10. Some questions of the activities of Xinjiang in the Kokand khanate. Asian journal of Reearch (IMPACT FACTOR SJIF 4,1). Osaka (Japan). № 9. October 2017. P. 96 - 108.

Katta ilmiy xodim

GULMIRA MARDONOVNA ОCHILOVA
O'rta asrlar tarixi Tarix fanlari bo’yicha falsafa doktori
E-mail: g.m.achilova@mail.ru

1986-yil 17-noyabrda Navoiy viloyati Xatirchi tumanida tug‘ilgan.

2011-yil O‘zbekiston Milliy universitetini bitirgan.

2019-yildan tarix fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) (dissertatsiya mavzusi: Movarounnahrning Chigʼatoy ulusi tarkibidagi siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy hayoti (1227 - 1370 yillar))

2009-yildan boshlab Tarix institutida laborant, kichik ilmiy xodim va katta ilmiy xodim lavozimlarida ishlagan.

O‘zbekiston tarixining o‘rta asrlar davri, Chingiziylar boshqaruvi davrida Turkistondagi siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar mavzusida tadqiqot olib boradi. 

Asarlari

 1. Central Asia is ruled by two Chinggisids: political relations and inter relationships. ACADEMICIA. An International Multidisciplinary Research Journal https://saarj.com. ISSN: 2249-7137 Vol. 11, Issue 1, January 2021 Impact Factor: SJIF 2021 = 7.49.  P. 692 - 697.
 2. Чиғатой улуси хонларининг ташқи ҳарбий-сиёсий алоқаларини акс еттирувчи мактублар. Марказий Осиёнинг VII - XIX асрлар тарихи расмий ҳужжатларда. Илмий тўплам материаллари. Тошкент. 2020. 69 - 77-бетлар.
 3. Чингизийлар даври Мовароуннаҳр маъмурий бошқарувида марказий ва маҳаллий анъаналар. “O‘zbekiston tarixi” журнали. 2018. № 3. 26 - 38-бетлар.
 4. Мўғуллар ҳукмронлиги даврида Ўрта Осиёнинг иқтисодий ҳолати. (1227 йилдан – ХIII аср охирларигача бўлган давр). ЎзМУ хабарлари. 2018. № 1/3. 21 - 24-бетлар.
 5. Чингизийлар даврида Хоразмнинг иқтисодий ҳолати ва шаҳар ҳаётидаги ўзгаришлар. Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси. 2018. № 4-сон. 74 - 78-бетлар.
 6. XIII - XIV асрларга оид вақф ҳужжатларида Бухоро ижтимоий-иқтисодий ҳаётига доир масалаларнинг акс еттирилиши. Шарқшунослик. 2018. №3. 66 - 74-бетлар.
 7. Традиционная мусульманская культура и обычаи кочевников в управлении Средней Азией Чингизидами. Россия и мусульманский мир. Научно-информационный бюллетень. Москва. 2018.  № 4. С. 95 - 103.
 8. Чиғатой улуси. Заҳириддин Муҳаммад Бобур энциклопедияси. Тошкент. 2017. 505 - 506-бетлар.
 9. Чиғатой улуси хонлари орасида ислом динининг тарқалиши. Тошкент Ислом университети илмий-таҳлилий ахбороти. 2012. № 3. 55 - 58-бетлар.

Katta ilmiy xodim

MUXTOR BAHODIROVICH SHAMSIYEV
O'rta asrlar tarixi
E-mail: shamsiev.m@mail.ru

1982-yil 10-aprelda Navoiy viloyati Xatirchi tumani Tamabahrin qishlog'ida tug‘ilgan.

2006-yili O‘zbekiston Milliy universitetini bitirgan.

2007-yildan (dissertatsiya mavzusi: XVIII asr oxiri ‒ XIX asrning 70-yillarida O‘rta Osiyo va Rossiya impireyasi savdo aloqalarida toshkentlik savdogarlarning tutgan o‘rni) nomli ilmiy ish ustida izlanishlar olib boradi.  

2020 yildan “O‘rta asrlar tarixi” bo‘limida katta ilmiy xodim va kasaba uyushmasi qo‘mitasi raisi.

Turonning o‘rta asrlar davri tarixi, savdo munosabatlari tarixi, Toshkent tarixi, toshkentlik savdogarlar tarixi ilmiy yo‘nalishlarida tadqiqotlar olib boradi.

Asarlari

 1. Late Modern Tashkent and dynamic of Silk Road trade. International Journal on Integrated Education. e-ISSN: 2620-3502 Vol. 3. Issue XII. December 2020. P. 469 ‒ 471.
 2. Алиқули амирлашкарнинг Тошкент мудофаасида кўрсатган жасорати хусусида. Водийнома. №3. 2019. 39 ‒ 43-бетлар.
 3. XVIII аср – XIX аср бошларида Тошкент тарихи. Tamaddun nuri. №5. 2019. 42 ‒ 46-бетлар.
 4. XIX аср биринчи ярмида Қўқон хонлиги ташқи алоқаларида тошкентлик савдогарларнинг тутган ўрни. Мeros. №1. 2020. 92 ‒ 101-бетлар.
 5. Ўрта Осиёлик савдогарлар рус бозорларида: масаланинг тарихий сиёсий жиҳатлари. ЎзМУ Хабарлари. 2018. №1/4 Ижтимоий-гуманитар фанлар туркуми. 17 ‒ 19-бетлар.
 6. Қўқон хонлигининг Бухоро амирлиги ва Хива хонлиги билан савдо-иқтисодий алоқалари тарихидан. Sharqshunoslik. №2. 2018. 22 ‒ 25-бетлар.
 7. Тошкентнинг Россия билан савдо муносабатларида элчилик алоқаларининг ўрни. “Вестник” Педжикентского педагогического института. № 3. Ч. 2. 2018. C. 56 ‒ 67.
 8. Қўқон хонлигининг дашт кўчманчилари билан ўзаро савдо алоқалари тарихидан. Имом Бухорий сабоқлари. №3. 2018. 28 ‒ 30-бетлар.
 9. Россиянинг Ўрта Осиёга ҳарбий юришларида савдо йўлларининг аҳамияти. ЎзМУ Хабарлари. 2018. 1/3 Ижтимоий-гуманитар фанлар туркуми. Тошкент. 21 ‒ 24-бетлар.
 10. Россия савдогари Шубай Арслонов кундалигидаги Тошкент тарихига доир маълумотлар хусусида. “O‘zbekiston tarixi” журнали. №4. 2017. 47 ‒ 55-бетлар.

Katta ilmiy xodim

NIZOMIDDIN NORMAMATOVICH GULBOYEV
O'rta asrlar tarixi
E-mail: nizomiddin.uzb@gmail.com

   1984-yil 23-iyunda Surxondaryo viloyati Uzun tumanida tugʻilgan.

   2010-yilda Samarqand davlat universitetini bitirgan.

   2011-yildan “Xiva xonligida harbiy ish tarixi” (XVIII asr ikkinchi yarmi – 1920 y.) mavzusida ilmiy tadqiqot olib boradi.

  2011-yildan Tarix instituti “O‘rta asrlar tarixi” bo‘limida stajyor tadqiqotchi-izlanuvchi, katta ilmiy xodim-izlanuvchi, kichik ilmiy xodim, katta ilmiy xodimi.

   Xiva xonligi harbiy ish tarixi, oʻrta asrlarda harbiy jang san’ati, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy jarayonlar, davlat boshqaruvi, harbiy-siyosiy aloqalar, qurol-yarogʻlar,

   harbiy sarkardalarning faoliyati, harbiy atamalar mavzuida tadqiqotlar olib boradi.

Asarlari

 1. Temur tuzuklari. Oʻquv qoʻllanma. Mas'ul muharir: t.f.d. Azamat Ziyo, i.f.n. Ulugʻbek Azizov. (Mualliflar: PhD. G. Achilova, N. Gulboyev, A. Mamajonov, D. Begaliyeva, K. Qayumova) Toshkent. 2021. 152-bet.
 2. XIX аср Хоразм воҳаси ҳарбий-сиёсий тарихига доир расмий ҳужжатлар (Ўзбекистон Миллий архиви И-125-жамғарма ҳужжатларидан). Тошкент. 2020. 268-бет (Д. Аҳмедова билан ҳаммуаллифликда).
 3. Хива хонлиги расмий ҳужжатларида ҳарбий иш тарихи. Марказий Осиёнинг VII – XIX асрлар тарихи  расмий ҳужжатларда. Халқаро илмий-амалий анжуман тўплам материаллари. Тошкент. 2020. 193 - 207-бетлар.
 4. Из истории военного дела в Хивинском ханстве (XVIII-XIX вв.) Россия и мусульманский мир. № 3 (313). Москва. 2019. С. 109 - 116.
 5. Хива хонлиги ҳарбий кучлари ташкилий тузилмаси. Хоразм тарихи замонавий тадқиқотларда. Тошкент-Урганч. 2019. 84 - 90-бетлар.
 6. Амир Темур ва темурийлар даврида таълим. Амир Темур даврида Мовароуннаҳр (археология, тарих, маданият). Тошкент. 2018. 187 - 195-бетлар.
 7. Казахи и Хивинское ханство (XVI - начало XX вв.). “Роль Туркестана I истории казахского ханства” международная научно-практическая конференция. 2-3 апреля 2015 года. Туркестан. С. 71 - 75.
 8. Роль жалованья в армии Хивинского ханства (XIX в.). “Восточные общества: традиции и современность”. Материалы II-съезда молодых востоковедов стран СНГ. Москва-Баку. 2014. С. 141 - 149.
 9. XVIII аср охири – XX аср бошларида Хива хонлигида қурол-яроғлар ва уларнинг асосий жиҳатлари. ЎзР ФА Қорақалпоғистон бўлимининг “Ахборотнома”си. Нукус. № 3/2014. 62 - 65-бетлар.
 10. Хива хонлиги қўшинида ҳарбийларни ижтимоий муҳофаза қилиш тизими. СамДУ илмий-тадқиқотлар ахборотномаси. Самарқанд. №4/2014. 33 - 38-бетлар.

Kichik ilmiy xodim

A‘ZAMJON AKMALJON O‘G‘LI MAMADJANOV
O'rta asrlar tarixi
E-mail: azamjon.m1991@gmail.com

   1991-yil 24-yanvarda Namangan viloyati Uychi tumanida tug‘ilgan.

   2019-yili O‘zbekiston Milliy universitetini bitirgan.

   2020-yil yanvardan, dekabr oyiga qadar O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Tarix institutida stajyor-tadqiqotchi.

   2021-yildan Tarix instituti "O‘rta asrlar tarixi" bo‘limi kichik ilmiy хodimi.

   Buxoro amirligi davri manbashunosligi va tarixshunosligi yo’nalishlarida tadqiqotlar olib boradi.

Asarlari

1.  Issues of History of the Khanate Kokand in Local Sources of Early XIX - XX Centuries. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. Volume 7. Issue 7 August. 2020 P. 790 - 795.

2.  Cooperation between local geographers and russian scientists in turkestan. (late 19th - early 20th century). International Journal on Integrated Education. DOI: doi/org/10.31149/ijie/v3i9/601/. ISSN : 2620 3502. p-ISSN : 2615-3785.

3. Бухоро амирлиги тарихини ўрганишда манбаларнинг аҳамияти. “Ислом цивилизациясида Бухоро маънавий-маърифий меросининг умумбашарий аҳамияти” мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман. Бухоро. 2020-йил 19-май. 90 - 93-бетлар.

4.  XIX аср охири - ХХ аср бошларида Марказий Осиё тарихини ўрганишда илмий жамиятларнинг ўрни. “Ўзбекистонда илмий-амалий тадқиқотлар” мавзусидаги Республика 19-кўп тармоқли илмий конференция Http://doi.org/10.26739/online.

5.  Туркистон ҳаваскор археологлар тўгараги фаолияти хусусида. Ўтмишга назар. 2020.

Kichik ilmiy xodim

RAVSHANJON INOMJON O’G’LI ABDULLAYEV
O'rta asrlar tarixi
E-mail: 1529314@bk.ru

   1993-yil 4-dekabrda Farg’ona viloyati Bag’dod tumanida tug‘ilgan.

   2021-yili Qo’qon davlat pedagogika institutini tamomlagan.

   2021-yildan Tarix instituti "O’rta asrlar tarixi" bo’limi kichik ilmiy xodimi.

   Qo’qon xonligi tarixi yo’nalishlarida tadqiqotlar olib boradi.

Asarlari

1. O‘zbekiston tarixi. O‘quv qo‘llanma. Akbarov Q, Hamraqulov S, Abdullayev R. Toshkent. Adabiyot uchqunlari, 2018.

2. Qo‘qon xonligi tarixi. O‘quv qo‘llanma. Mahmudov Sh., Hamraqulov S., Alimova G., Abdullayev R. Toshkent. Navro‘z, 2019.

3. Qurbonjon Dodxoxning taxallusi nima. Tafakkur jurnali. №4 2018.

4. Qo‘qon xonligi saroy kutubxonasi. Ma’naviy hayot. №3 2019.

Kichik ilmiy xodim

MABRUK MAʻMURJON OʻGʻLI DJURAYEV
O'rta asrlar tarixi
E-mail:

1993-yil 6-mayda Fargʻona viloyati Qoʻqon shahrida tugʻilgan.

2021-yili Toshkent davlat sharqshunoslik universitetini bitirgan.

2021-yil iyundan Tarix instituti "Oʻrta asrlar tarixi" boʻlimi kichik ilmiy xodimi.

Asarlari

1. Koronavirus bilan bog’liq metaforalarning fors tili gazetalari sarlavhalarda ifodalanishi. Science and education in the modern world: challenges of the XXI century. Kazakhstan. 2020. 22-24-betlar.

2. Headline is an important element in publishing materials. International scientific journal Theoretical & Applied Science. P. 633-635.

3. “Gazeta matnlari komponentlari ichida sarlavhaning oʻrni. Kamolot sari to'plami. 20-26-betlar.

Kichik ilmiy xodim

JUMANIYOZ ALIJON OʻGʻLI SANGIROV
O'rta asrlar tarixi
E-mail: sangirovjumaniyoz@gmail.com

1996-yil 24-avgustda Jizzax viloyati  Zomin tumanida tugʻilgan.

2021-yili Toshkent davlat sharqshunoslik universitetini tamomlagan.

2021-yildan Tarix instituti "Oʻrta asrlar tarixi" boʻlimi kichik ilmiy xodimi.

Buxoro xonligining Ashtarxoniylar davri manbashunosligi va tarixshunosligi yoʻnalishida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

 1. Tojir Xoʻjandiy va uning "Gʻaroyibi sipoh (qoʻshin ajoyibotlari)" asari xususida. "Farg'ona vodiysi tarixining dolzarb muammolari" mavzusidagi Respublika ilmiy anjumani materiallari. Toshkent, 2020. 304-bet.
 2. Qoʻqon xoni Abdurahimbiy vafotiga doir voqealar yoritilgan asarlar germenevtikasi (mahalliy tarixchilarning qoʻlyozma asarlari kesimida) "Tarixiy manbashunoslik, tarixnavislik, tarix tadqiqotlari metodlari va metodologiyasining dolzarb masalalari" mavzusidagi Respublika XII ilmiy anjumani materiallari. Toshkent, 2020. 244-bet.
 3. Xoʻjand hokimi Oqboʻtabiyning taxtdan agʻdarilishi voqeasi xususida. Oʻzbekiston tarixining dolzarb masalalari yosh tadqiqotchilar nigohida.” Respublika ilmiy anjumani materiallari. Toshkent. 2020. 102-bet.
 4. Buxoro amirligi va Qoʻqon xonligi siyosiy munosabatlarida Zominning tutgan oʻrni. Risola. Toshkent, 2020. 76 bet.
 5. Boʻlajak tarix fani oʻqituvchilariga Imom Buxoriy ilmiy merosini oʻrgatishda pedagogik texnalogiyalarning oʻrni. Toshkent, 2019. № 1. 55-56-betlar.
 6. Zominda olib borilgan milliy ozodlik harakatlari tarixidan. Jizzax, 2018. № 1. 61-62-betlar.
 7. Zominlik mashhur allomalar. 21-fevral Xalqaro ona tili kuni munosabati bilan o'tkazilgan "Umumfilologik tadqiqotlar: muammolar va yechimlar" mavzuidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Toshkent, 2018.  218-221-betlar.
 8. Mustaqillik yillarida taʻlim tizimiga zamonaviy axbarot texnologiyalarining joriy etilishi (Zomin tumani misolida). "Umumta’lim maktablari taʻlim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnalogiyalaridan foydalanishning dolzarb muammolari va yechimlari" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Navoiy, 2018. B. 234-236.
 9. Zomin tumanidagi ayrim qishloq toponimlarining kelib chiqishi va hudud tarixini o'rganishdagi ahamiyati. "Inson ma’naviy kamolotida kitobning oʻrni va ahamiyati" mavzusida respublika ilmiy-uslubiy konferensiyasi materiallari. Toshkent. 2018. 135-bet.
 10. Zominning XV-XVI asrlardagi tarixiga nazar. Risola. Toshkent, 2017. 70 bet.

Stajyor-tadqiqodchi

AKOBIR OLIMJON O‘G‘LI TOIROV
O'rta asrlar tarixi
E-mail: akoshgreat@mail.ru

1993-yil15-oktabrda Samarqand viloyati Samarqand tumanida tug‘ilgan.

2020-yil Toshkent davlat Sharqshunoslik universitetini bitirgan.

2021-yildanTarix instituti "O’rta asrlar tarixi" bo’limida stajyor-tadqiqodchi.

X-XII asrlar O‘zbekiston tarixiga oid manbalar, Xorazmshohlar va Uyg‘onish davri tarixi.

Asarlari

 1. Sources of medical and scientific works written in turkish languages protected in world fundsю ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal ISSN (online): 2249 – 713. Vol. 10. 10.10.2020. P. 131 - 134.
 2. O'zbekistonda turkiy tillarda yozilgan tibbiyotga oid manbashunoslik ishlari tarixi. TDSHU Markaziy Osiyo xalqlari tarixi manbashunosligi, tarixnavisligi, tarix tadqiqoti metodi va metodologiyasining dolzarb masalalari mavzusidagi an'anaviy Respublika ilmiy-amaliy konferensiya. № 12. 2020. 131 - 135-betlar.
 3. Niderlandiya saqlanayotgan turkiy tillardagi tibbiyotga oid qo'lyozmalar tavsifi. TDSHU “Tarix va falsafa” fakulteti “Sharq mamlakatlarining rivojlanish xususiyatlari: tarixi, antropologiyasi va falsafasi” iqtidorli talabalarning ilmiy-amaliy  konferensiyasi. 2020. 156 - 161-betlar.
 4. O`zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti fondlarida saqlanayotgan turkiy tillarda yozilgan farmakologiya va veterenariya sohalariga oid manbalar. "International Conference On Modern Innovative Education, Psychology And Pedagogy: Problems, Analysis And Foreign Experience” Issue 1 (1) September 2020. P. 56 - 60.
Tadqiqotlar

1. XVI-XIX asr boshlarida o‘zbek xalqi davlatchiligi tarixi (yozma manbalar asosida). 2000 – 2002-yillar.

2. Ilk o‘rta asrlarda o‘zbek xalqi va uning davlatchiligi tarixi (V ‒ VIII asrlar). 2000 – 2002-yillar.

3. O‘zbekistonning tarixiy geografiyasi (V ‒ XII aslar). 2003 ‒ 2005-yillar.

4. O‘zbekiston tarixi (XVI ‒ XIX asr birinchi yarmi) IV jild. 2003 – 2007-yillar.

5. Yozma manbalarda Markaziy Osiyo xalqlarining etnik tarixi va etno-integratsion jarayonlarning aks etishi. (XVI ‒ XIX asrlar). 2006 ‒ 2008-yillar.

6. XVI ‒ XIX asr birinchi yarmi xalqaro munosabatlar tizimida O‘zbekistonning tutgan o‘rni. 2007 ‒ 2011-yillar.

7.  “X – XIX asrlar O‘rta Osiyo tarixini o‘rganishda “Safarnoma”larning o‘rni”. 2009 – 2011-yillar.

8. O‘zbekiston davlatchiligi tizimida diplomatik institutlar: taraqqiyot bosqichlari va ularning o‘ziga xos jihatlari (V ‒ XIX asr birinchi yarmi). 2012 – 2014-yillar.

9. O‘zbekistonda elchilik xizmati tarixidan lavhalar. 2015 ‒ 2017-yillar.

10. VII ‒ XIX asr birinchi yarmi o‘zbek davlatchiligi tizimida devon va dargohlar faoliyati. 2017 ‒ 2019-yillar.

11. O‘zbekistonning o‘rta asrlar tarixi rasmiy hujjatlarda: muammoli jihatlar, talqin va tahlil (VII ‒ XIX asr birinchi yarmi). 2018 ‒ 2020-yillar.

13. Аyollarning jamiyat hayotidagi oʼrni bilan bogʼliq vaqf hujjatlarini kataloglashtirish (XVI ‒ XX asr boshlarida Buxoro xonligi misolida) 2018 ‒ 2020-yillar.

14. Xorazm shaharlarining tarixi, madaniy meroslari, obidalari va sanʼat asarlarining tadqiqotlari asosida SMART texnologiyalarini yaratish. 2019 ‒ 2021-yillar.