“Eng yangi davr tarixi” bo‘limi

    Tuzilgan yili: 1996 (2006 – 2016-yillari "Hozirgi zamon tarixi va xalqaro tadqiqotlar", 2016 – 2020-yillari "Yangi va eng yangi tarix" deb atalgan).

      Bo‘lim boshlig‘i: tarix fanlari doktori, professor Azamat Ziyo (bo‘limni 1996 – 1998-yillari tarix fanlari doktori Rashod Nosirov, 1998 – 2000-yillari tarix fanlari nomzodi Musallam Jo‘rayev, 2000 – 2007-yillari tarix fanlari doktori Erkin Nuriddinov, 2008 – 2020-yillari tarix fanlari doktori Mirzohid Rahimov boshqarganlar).

   Izlanishlar doirasi: davlat mustaqilligining tiklanishi, mustaqillik davri ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy turmush muammolari, o‘zgarishlar, yangilanishlar, tashqi siyosat masalalari.

Tarkibi:

1. Bo‘lim boshlig‘i – tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori Mashhura Darmonova

2. Bosh ilmiy xodim – tarix fanlari doktori, professor Qahramon Rajabov

3. Katta ilmiy xodim – tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori To‘lqin Ahmedov

4. Katta ilmiy xodim – tarix fanlari nomzodi Shuhrat Ergashev

5. Kichik ilmiy xodim – Saodat Taufikovna Nazarova

6. Kichik ilmiy xodim – Sherzod Salimov

7. Kichik ilmiy xodim – Shohruz Sharipov

8. Kichik ilmiy xodim – Alisher Muzaffar o‘g‘li Egamberdiyev

Xodimlar

Yetakchi ilmiy xodim

MASHHURAXON ОDILJON QIZI DARMONOVA
Yangi davr tarixi bo`limi Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)
E-mail: mashxura.darmonova@mail.ru

1984-yil 9-martda Andijon viloyati Jalaquduq tumani Oxunboboyev shahrida tug‘ilgan.

2007-yili Andijon davlat universitetini (bakalavr) bitirgan.

2014-yili Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universitetini (magistratura) bitirgan.

2020-yildan tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) (dissertatsiya mavzusi: Toshkent shahar markaziy davlat arxivi: tarixi, jamg‘armalar tasnifi va turkum manbalar tahlili).

2021-yildan Yangi davr tarixi bo‘limi boshlig‘i.

O‘zbekistonning XIX-XX asr tarixi, arxiv manbashunosligi, Ikkinchi jahon urushi, O‘zbekistonda sovet hokimiyatining qatag‘onlik va madaniyat sohasida olib borgan siyosati ilmiy yo‘nalishlarida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

 1. Тошкент шаҳар марказий давлат архиви: тарихи ва тарихий манбалари. Тошкент, 2020.
 2. Иккинчи жаҳон уруши ва ўзбекнинг меҳнаткашлиги. Ўзбекистон тарихи журнали. 2-сон. 2020. 50-55-бетлар.
 3.  Абдулла Авлонийнинг маърифатпарварлик қарашлари. ЎзМУ хабарлари журнали. 4-сон. 2020. 6-8-бетлар.
 4. Совет ҳокимиятининг қулоқлаштириш сиёсатига оид архив манбалари. “Scientific progress” Scientific Journal. Volume # 1 Issue # 1. ISSN 2181-1601. 2020/XI. www.scientificprogress.uz (илмий электрон журнал). 18-28-бетлар.
 5. Khorezm school of calligraphy and its representatives. International Journal on Integrated Education. 3, 9 (Dec. 2020), 272-277. DOI:https: https://doi.org/10.31149/ijie.v3i9.928.
 6. Тошкент шаҳар марказий давлат архиви фондлари бўйича маълумотнома. Тошкент, 2019.
 7. The importance of modern information technologies in the activity of the state archive of Tashkent city. International Journal of Advanced Education and Research. ISSN: 2455-5746; Impact Factor: RJIF 5.34 Received: 02-08-2019 www.alleducationjournal.com Volume 4; November 2019; Page No. 04-06.
 8. Тошкент шаҳар давлат архивидаги совет даврига оид олий та‘лим муассасалари жамғармалари хусусида. Ўтмишга назар журнали. Журнал взгляд в прошлое. Journal of  Look to the Past. Тошкент. 1-сон. 2019. DOI htpp://dx.doi.org/10.26739/2181-9599-2019-1-17. 105-111-бетлар.
 9. Тошкент шаҳар давлат архивидаги халқ та‘лими жамғармалари тавсифи. “INFOLIB” ахборот-кутубхона ахборотномаси. 2-сон, 2019. 72-73-бетлар.
 10. Тошкент шаҳар давлат архивининг совет даврига оид жамғармалари таснифи (1917-1991 йиллар). “Илмий ахборотнома”(СамДУ). 4-сон (110). Гуманитар фанлар серияси. 2018. 40-46- бетлар.

Bo'lim boshlig'i

AZAMAT ZIYO HAMID OʼGʼLI
Eng yangi davr tarixi Tarix fanlari doktori, professor
E-mail: azamatziyo@fati.uz

   1963-yil 23-iyunda Toshkent shahrida tugʼilgan.

   1985-yili Toshkent davlat universitetining sharq tillari fakultetini bitirgan.

   1990-yili nomzodlik (“Silsilot as-saloti tarixiy manba sifatida”), 1999-yili doktorlik dissertatsiyasini yoqlagan (Oʻzbek davlatchiligi tarixidan).

   2020-yildan “Eng yangi tarix” bo’limi boshlig'i.

   Oʻzbek davlatchiligi tarixi va manbashunosligi, temuriylar, boburiylar, shayboniylar, ashtarxoniylar, o`zbek xalqining etnik tarixi ilmiy yo`nalishlarida tadqiqotlar olib boradi.

Asаrlari

 1. Ялангтўш Баҳодир – илм-фан ва маданият ҳомийси. “Yangi Oʼzbekiston” газетаси, www.uza.uz., oliymahad.uz, 2021 йил 3 март.
 2. Ўзбек аёллари тарих саҳнасида. Тошкент, 2002.
 3. Ўзбек давлатчилиги тарихи. Тошкент, 2000. (биринчи нашри); (иккинчи нашри) 2001.
 4. Ўзбек давлатчилиги тарихини ўрганиш манбашунослиги. «Ўзбекистон тарихи» журнали. № 1. 1999.
 5. Concerning the problem of Tamerlan's birthplace. Iran & Caucasus. 1. Caucasian Centre for Iranian stadies. Yerevan – Tehran, 1997.
 6. XVI-XVII асрлар Ҳиндистон форсийзабон тарихий манбалари ҳақида. «Ўзбекистонда ижтимоий фанлар» журнали. № 9-10. 1994.
 7. Беруний институтидаги «Шоҳнома» қўлёзмалари. «Шарқшунослик» тўплами. Тошкент. 1994.
 8. Шайбоний ва Аштархоний ҳукмдорларнинг Эрон ва Ҳиндистон билан ёзишмалари. Ўрта Осиё халқлари тарихи ва маданияти тарихига оид тадқиқотлар ва материаллар. Тошкент. 1993.
 9. Давлатчилигимизнинг тарихий йўли. «Ипак йўли» газетаси. 1993 йил 20 январ.
 10. «Силсилот ас-салотин» тарихий манба сифатида. «Ўзбекистонда ижтимоий фанлар» журнали. № 9. 1990.

Katta ilmiy xodim

SHUHRAT ERGASHEV
Eng yangi davr tarixi Tarix fanlari nomzodi
E-mail:

   1956-yil 24-oktabrda Samarqand viloyat Jomboy tumani Xitoybolo qishlog‘ida tug‘ilgan.

   1984-yili Toshkent davlat universitetini bitirgan.

   1991-yildan tarix fanlari nomzodi (dissertatsiya mavzusi: Из истории эвакуации промышленных предприятий и их размещение в тыловых районах страны в годы Великой Отечественной войны. (По материалам республик Средней Азии).

   2015-yilday “Yangi tarix” bo‘limi katta ilmiy xodimi.

   2021-yildan “Eng yangi tarix” bo‘limi katta ilmiy xodimi.

   O‘zbekiston mustamlaka davri tarixining siyosiy, madaniy muammolari, jahon tarixi, xususan, Sharq mamlakatlarida modernizatsiya jarayonlari yo‘nalishida tadqiqotlar olib boradi.

Asarlari:

 1. Век ХХ: политика, люди, судьбы. – Т: Главная редакция издательско-полиграфической акционерной компании «ШАРК», 2007. – 344 с. (соавторы: Т.Бобоматов, Н.Турсунов).
 2. Уч буюк француз. – Тошкент, «O‘ZBEKISTON» НМИУ, 2014. – 144 б.
 3. ХХ аср: тақдирларда акс этган тарих. – Т.: «O‘ZBEKISTON» НМИУ, 2015, 2016, 2018. – 544 б. (ҳаммуаллиф: Т.Бобоматов).
 4. Уч буюк француз. – Т.: «O‘ZBEKISTON» НМИУ, 2014, 2016. – 144 б.
 5. Жаҳон тарихи. Янги давр. 1-қисм. Олий ўқув юртлари учун ўқув қўлланма. – Т.: «O‘ZBEKISTON» НМИУ, 2014, 2016. – 528 б.
 6. Жаҳон тарихи. Янги давр. 2-қисм. Олий ўқув юртлари учун ўқув қўлланма. Тошкент. «O‘ZBEKISTON» НМИУ, 2015. 568 бет.
 7. Жаҳон тарихи. Энг янги давр. 3-қисм. 1918 – 1945 йиллар. Олий ўқув юртлари учун ўқув қўлланма. Тошкент. «O‘ZBEKISTON» НМИУ. 2018. 520 бет.
 8. Жаҳон тарихи. Энг янги давр. 4-қисм. 1945 – 2017 йиллар. Олий ўқув юртлари учун ўқув қўлланма. Тошкент. «O‘ZBEKISTON» НМИУ. 2019. 672 бет. 
 9. Қадимги цивилизациялар. Тошкент. «O‘ZBEKISTON» НМИУ. 2016. 360 бет.
 10. Эрк истар кўнгил (Ш.Рашидовнинг 100 йиллигига бағишланган). Тошкент. «O‘ZBEKISTON» НМИУ. 2017. 200 бет.

Kichik ilmiy xodim

SAODAT TAUFIKOVNA NAZAROVA
Eng yangi davr tarixi
E-mail: saodat_nazarova@yahoo.com

   1984-yil 7-mayda Toshkent shahrida tug‘ilgan.

   2007-yili O’zbekiston Milliy universitetini tamomlagan.

   2010-2013-yillarda institut tayanch doktoranti (dissertasiya mavzusi:  “XX asrning 20-30 yillaridagi ijtimoiy-siyosiy muhit kontekstida oʻzbek sahna sanʻatining rivojlanishi”).

   2021-yildan Eng yangi tarix bo‘limi kichik ilmiy xodimi.

   Oʻzbekistonda ХХ asrning 30-yillarigacha boʻlgan davrda oʻzbek xalqining sanʻati, madaniyati, ilm-fani muammolari va rivoji hamda mustaqillik yillarida madaniy merosga munosabat yoʻnalishlarida tadqiqit olib boradi.

Asarlari

 1. Мустақиллик йилларида Ислом тарихий маданий меросига янгича ёндашувларнинг ҳуқуқий асослари // Марказий Осиё мамлакатларида маданий ҳаёт ва ижтимоий гуманитар фанлар ривожининг долзарб муаммолари. Тошкент, 2020. 266-270 бетлар.
 2. Совет ҳукуматининг дастлабаки йилларида миллий санъатга муносабат. (архив манбалари асосида) / Очерки историографии государственности Узбекистана. II жилд. Монография. Тошкент, 2019. 310-321-бетлар. 
 3. Узбекский театр в воспоминаниях актрис – как женщины приходили в искусство // https://ia-centr.ru/experts/saadat-nazarova/uzbekskiy-teatr-v-vospominaniyakh-aktris-kak-zhenshchiny-prikhodili-v-iskusstvo/
 4. Работа в театре также почетна, как и у станка – узбекский театр в 20-е годы ХХ в. // https://ia-centr.ru/experts/saadat-nazarova/rabota-v-teatre-takzhe-pochetna-kak-i-u-stanka-uzbekskiy-teatr-v-20-e-gody-xxv/
 5. История узбекского сценического искусство: от народного театра к первому национальному // https://ia-centr.ru/experts/saadat-nazarova/istoriya-uzbekskogo-stsenicheskogo-iskusstva-ot-narodnogo-teatra-k-pervomu-natsionalnomu-/
 6. Ўзбек санъати тарихини ўрганишда “оғзаки тарих” ва ҳужжатли монографияларнинг ўрни. Л.А.Авдеева тадқиқотлари асосида // Ўзбекистонда тарих фани: муаммолар ва ривожланиш истиқболлари. Тошкент, 2018. 503-509-бетлар.
 7. 20-30-йилларда санъатга ихтисослашган дастлабки таълим муассасалари // Ўзбекистонда таълимнинг ривожланиш тарихи ва тарихшунослиги. Тошкент, 2017. 212-223 бетлар.
 8. ХХ асрнинг 20-30-йилларидаги ўзбек саҳна санъати ривожида Муҳитдин Қори Ёқубовнинг ўрни // ЎзМУ хабарлари. 2013. Махсус сон. 90-100-бетлар.
 9. Совет ҳокимиятининг дастлабки йилларида Туркистонда театр соҳасининг шакллантирилиши // Ўзбекистонда ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаёт: трансформацион жараёнлар. Тошкент, 2013. 210-213-бетлар.
 10. ХХ асрнинг 20-йилларида ўзбек мусиқа санъати: ютуқ ва муаммолар // “Oʻzbekiston tarixi”. 2011. №4. 93-100-бетлар.

Kichik ilmiy xodim

SHERZOD YUNUSOVICH SALIMOV
“Eng yangi tarix” bo‘limi
E-mail:

   1989-yil 27-iyunda Samarqand viloyati Xatirchi tumanida tug‘ilgan.

   2015-yil Samarqand davlat universitetini tamomlagan.

  2020-yildan tayanch doktorant. Dissertasiya mavzusi: O'zbekistonda o'tish davri ijtimoiy-demografik muammolar. (Ilmiy rahbar tarix fanlari nomzodi, dotsent Shavkatjon Muhammadaliyevich Rahmatullayev).

   O’zbekistonning mustaqillik davridagi ijtimoiy-iqtisodiy va demografik rivojlanish tarixi kabi ilmiy yo`nalishlarida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

1. Ўтиш даври концепциялари ва жамият тараққиёти босқичларин ўрганиш муаммолари. Ўзбекистон тарихининг долзарб муаммолари ёш тадқиқотчилар талқинида мавзусидаги Республика илмий конференцияси илмий маколалар ва маъруза тезислари тўплами.  Самарқанд. 2019. 48–53 бетлар

2. Ўзбекистон ёшларининг ижтимоий-демографик ҳолати. Марказий Осиё тарихи ва маданияти мавзусидаги Республика ёш олимларнинг илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. Тошкент, 2019. 71–73 бетлар.

3. Меҳнат ресурслари ва бандлик муаммоси: тарихий мерос, замонавий ҳолати ва ечимлар. Ўтмишга назар журнали. №1. 2019. 100–104 бетлар.

4. Мустақилликнинг илк йилларида аҳолини ижтимоий ҳимоялаш масалалари: муаммолар ва ечимлар.Ижтимоий фанлар журнали. № 1. 2020. 22–25 бетлар.

5. Меҳнат миграцияси масалаларини ҳуқуқий тартибга солишда халқаро ташкилотлар билан ҳамкорлик. Юридик фанлар ахборотномаси. Илмий-амалий ҳуқуқий журналнинг Магистратура талабаларининг илмий мақолалари (махсус сон). 2020. 746–750 бетлар.

6. Меҳнат миграцияси соҳасида Ўзбекистоннинг халқаро ташкилотлар билан ҳамкорлиги. Юриспруденция журнали. №1. 2 жилди. 2020. 27–32 бетлар.

7. Ўзбекистон Республикасида демографик жараёнлар ва унинг хусусиятлари. География: табиат ва жамият журнали. №2. 2 жилди. 2020. 64–71 бетлар

8. Uzbekistan in the late 1980 s and early 1990 s: socio-economic consequences of soviet modernization. International Journal of Critical Reviews. IJSCM, ISSN: 2050-7399 (Online), 2051-3771 (Print) Copyright © ExcelingTech Pub, UK, Vol. 7, No. 20. P. 896–907. (SCOPUS).

9. Меҳнат миграцияси: халқаро ташкилотлар билан ҳамкорлик ва миллий қонунчиликни такомиллаштириш масалалари. Жамият ва бошқарув журнали. № 3 (89) 2020. 175–179 бетлар

10. Uzbekistan: modern demographic trends and the problem of employment. Thematics Journal of Geography, Vol-8-Issue-7-July-2019, ISSN: 2277-2995. P. 45–54.

Stajyor-tadqiqodchi

SHOHRUZ FAXRIDDIN O‘G‘LI SHARIPOV
Eng yangi davr tarixi
E-mail: sharipovshohruz.@gmail.com

   1994-yil 17-avgustda Buxoro viloyati Buxoro tumanida tug‘ilgan.

   2020-yil Buxoro davlat universitetini bitirgan.

   2021-yildan  stajyor-tadqiqodchi. Ilmiy rahbar professor Azamat Ziyo.

   O‘zbekiston Respublikasining tashqi siyosati tarixi, iqtisodiy ta'limotlar tarixi va tashqi iqtisodiy aloqalar tarixi ilmiy yo‘nalishlarida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

 1. Koronavirus va uning Yaqin va O‘rta Sharq muammolariga taьsiri. BuxDu Tafakkur va Talqin. Magistrantlarning ilmiy maqolalar to‘plami.  2020. 45-48-betlar.
 2. Birinchi Intifada va Falastin muxtoriyati. World Social Science jurnali.  № 1. 2020.  5-8-betlar.
 3. Birinchi Arab – Isroil urushi va Falastinlik qochoqlar muammosining paydo bo‘lishi sabablari: tahlil va talqin. Tarixiy xotira – o‘zlikni anglash va milliyma’naviy taraqqiyot omili mavzusidagi Respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani materiallari.  № 9. 2019. 211-213-betlar.
 4. Yaqin va O‘rta Sharq muammolarining tarixiy va siyosiy ildizlari. Человек, Общество, Природа, Наука. Международная  научно-практическая апрельская конференция студентов, магистрантов и преподавателей. Таджикский Педагогический институт. Пенджикент.  2019. C.  565-568­.
 5. Yaqin Sharq: Kurdiston va Kurd muammosi. BuxDu Tafakkur va Talqin Magistrantlarning ilmiy maqolalar to‘plami. 2019.  5-7­-betlar.

Laborant

SARDORBEK ABDUSATTOR O‘G‘LI SOBIROV
Eng yangi davr tarixi
E-mail:

   1994-yil 11-iyunda Andijon viloyati Xo‘jaobod tumani Tosh ota qishlog‘ida tug‘ilgan.

   2021-yili Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universitetini tamomlagan.

   2021-yildan Eng yangi davr tarixi bo‘limi laboranti

 

Asarlari

1. Жорж Бушнинг ички сиёсатига бир назар. “Таълим тизимида инновацион ислоҳотлар: олимлар ва ёшлар нигоҳида” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференция материаллари // Тошкент, 2020 йил 17 июнь. – 770 б. 495-497-бетлар.

2. Jorj Bush ma’muriyatining iqtisodiy siyosati. YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN VA TA’LIM ILMIY-METODIK JURNALI. VOL 1, ISSUE 1 (1), APRIL 2021. PART – 1.193-195-betlar.

Eng yangi davr tarixi bo’limi

1. "O’zbekiston respublikasi tarixi (1991-2005 yy.)". VII-jild.Loyiha rahbari Erkin Nuriddinov.2003-2007 yillar.

2. "O’zbekiston Respublikasining yirik xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar bilan hamkorligi". Loyiha rahbari Mirzoxid Raximov.2003-2005 yillar.

3. "Markaziy Osiyoda etnik muammolar (Farg’ona 1989 va O’sh 1990 voqealari misolida). Loyiha rahbari Ravshan Nazarov.2003 – 2005 yillar.

4. "Zamonaviy O’zbekiston jamiyatining ijtimoiy stratifikatsiyasi tarixiy jarayonlar kontekstida". Loyiha rahbari Mirzoxid Raximov.2008-2010 yillar.

5. "O’zbekiston Respublikasining mustaqillikni qo’lga kiritilishi tarixi". Loyiha rahbari Mirzoxid Raximov.2007-2011 yillar.

6. "Paxta yakkahokimligining salbiy oqibatlari. XX asrning 80-yillarida O’zbekistonda "paxta ishi" bo’yicha tarixiy-sotsiologik tadqiqot. Loyiha rahbari Ravshan Nazarov. 2009-2011yillar.

7. "O’zbekiston yoshlari ijtimoiy-iqtisodiy va tarixiy jarayonlarda". Loyiha rahbari Shavkat Raxmatullayev.2011-2012 yillar.

8. "O’zbekiston Respublikasining yetakchi mamlakatlar bilan xalqaro munosabatlari tarixi" loyiha rahbari Mirzoxid Raximov. 2012-2014 yillar.

9. "O’zbekistonning eng yangi tarixi" (magistr va katta ilmiy xodim izlanuvchilar uchun o’quv qo’llanma)"loyiha rahbari Mirzoxid Raximov. 2015-2016 yillar.

10. "O’zbekistonning eng yangi tarixini fanlararo o’rganish: metodlar, yondashuvlar va konsepsiyalar" loyiha rahbari Mirzoxid Raximov.2015-2017 yillar.

11. "Mustaqillik sharoitida O’zbekistonda bozor iqtisodiyotining shakllanishi va rivojlanishi tarixi" loyiha rahbari Shavkat Raxmatullayev. 2016-2017yillar.

12. "O’zbekistonning eng yangi tarixi (4 jildlik)" loyiha rahbari Mirzoxid Raximov. 2017-2020 yillar.