Tayanch doktorantlar
SHAXNOZA ASATULLAEVNA ABDURAHIMOVA

   1990-yil 8-noyabrda Qozog’istonning Chimkent shahrida tug’ilgan.

   2017-yili O’zbekiston Milliy universitetini tamomlagan.

   2020-yildan tayanch doktorant. Dissertasiya mavzusi: 1946–1991-yillarda O’zbekiston SSRning aholi salomatligi va tibbiyot tarixi (Ilmiy maslahatchi tarix fanlari doktori Muhayyo Sirojiddinovna

   Isoqova).

   O‘zbekistonda aholi salomatligi va tibbiyot tarixining rivojlanish masalalari, shaxsiy kelib chiqish manbalari, aholining murojaatlari, xatlarni kabi ilmiy yo‘nalishlarda tadqiqot olib boradi.

Asarlari

1. Исторический аспект взаимосвязи охраны здоровья населения и биоэтики. Tibbiy ta’limda etika va integratsiya masalalari. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Toshkent, 2021. 105–110-betlar.

2. XX асрнинг 80-йилларида Ўзбекистон ССР тиббиёти. Oʻzbekiston tarixi журнали. №4. 2020. 142–151-betlar.

3. Ўзбекистон Миллий архиви сақловидаги ўзбек тарихчи олимларнинг шахсий фондлари тавсифи. Ўзбекистонда архив соҳасини ривожлантириш ва истиқболлари. Республика илмий-амалий анжуман. Тошкент, 2020. 28–35-бетлар.

4. Шахсий келиб чиқиш манбаларининг тадқиқотларда қўлланилиши. Тарихий манбашунослик, тарихнавислик, тарихий тадқиқот методлари ва методологиясининг долзарб масалалари. Республика илмий-амалий анжуман. Тошкент, 2020. 189–194-бетлар.

5. 1985–1991-йиллардаги аҳоли мурожаатларида Ўзбекистоннинг соғлиқни сақлаш тизимининг акс этиши. Ўтмишга назар журнали. №4-махсус сон. 2020. 15–22-бетлар.

6. Representation of the problems of the health system of Uzbekistan in citizens 'appeals (1980–1991). International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology (IJIRSET).  №3. 2020. P. 12–21.

7. Архив муассасаларида иш юритишни ташкил этиш. Ўқув қўлланма. Тошкент, 2019.

8. “Ўзбекистонда архив тизими 100 ёшда (1919–2019-йиллар)” номли китоб альбоми (рус ва ўзбек тилларида). Тошкент, 2019. (Ш.Абдураҳимова ва бошқалар).

9. Қўқон хонлиги ва Сибир элчилик алоқалари тарихига оид тадқиқотлар (Ҳ. Зиёев асарларида). Ўтмишга назар. №3. 2020. 32–45 бетлар.

10. Архившунос кадрларни тайёрлашда хориж тажрибаси. “Central Asia-2019” XIII – халқаро конференция тўплами. Хоразм. 29–36 бетлар.

SUNNATILLO ALLABERIYEVICH HAMRAYEV

   1989-yil 1-avgustda Buxoro viloyati Olot tumanida tug’ilgan.

   2013 yil (bakalavr), 2021-yil O‘zbekiston Milliy universiteti (magistr) tamomlagan.

   2022-yildan tayanch doktorant. Dissertasiya mavzusi: Buxoro amirligi va Rossiya imperiyasi o‘rtasidagi elchilik munosabatlari tarixshunosligi (Ilmiy rahbar t.f.n. Oybek Anvarovich Maxmudov)

  Buxoro amirligi va Rossiya imperiyasi o’rtasidagi elchilik munosabatlari tarixshunosligi va Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy tadqiqot usullari (mamlakatlar bo‘yicha) tadqiqotlar olib boradi.

Asarlari

 1. Туркистон даврий матбуоти тарихидан (“Туркистон вилоятининг газети” мисолида). ЎзМУ хабарлари, махсус сон, Тошкент, 2013. 78-81 бетлар.
 2.  Шарқшунос олим Ғулом Каримовнинг илмий ижодий фаолияти ҳақида. Тарихий манбашунослик муаммолари. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари Тошкент, 2018. 239-241 бетлар.
 3. П.И. Демезон қайдлари Бухоро-Россия дипломатик муносабатларини ўрганишда манба сифатида. Тарихий манбашунослик, тарихнавислик, тарих тадқиқотлари методлари ва методологиясининг долзарб масалалари 12-сон 1-қисм. Республика XII илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент, 2020. 258-263 бетлар.
 4. Ўзбекистон Миллий архиви И-715 жамғармаси Ўрта Осиё хонликлари ва Россия империяси муносабатлари тарихига оид муҳим манба. “Ўзбекистонда архив соҳаси ривожланиши истиқболлари ва илмий амалий тадқиқотлар” Республика илмий-амалий анжуман. Тошкент, 2020. 16-21 бетлар.
 5. Бухоро амирлигининг XIX асрнинг 30-йилларида ташқи сиёсати: рус махфий элчиси П.И. Демезон нигоҳида. Ўзбекистон тарихининг долзарб масалалари ёш тадқиқотчилар нигоҳида 8-жилд. Тошкент, 2020. 206-209 бетлар.
 6. Ўзбекистонлик Иккинчи Жаҳон уруши қаҳрамонлари ҳақида сайт яратишда хорижий тажрибанинг ўрни. http://www.archive.uz/post/uzbekistonlik-ikkinchi-jahon-urushi-qahramonlari-haqida-sait-yaratishda-khorijii-tajribaning-urni-2.2020. интернет нашр.
 7. XIX асрнинг 30-йилларида Россия-Бухоро дипломатик муносабатларини ўрганишда
  П.И. Демезон ва Я.В. Виткевич қайдларининг аҳамияти. ЎзМУ хабарлари1/2 сон. Тошкент, 2021. 48-52 бетлар.
 8. Russian Historians' Review of Diplomatic Relations Between The Emirates Of Bukhara And The Russian Empire In Colonial Studies. The American Journal of Social Science and Education Innovations, Amerika, 2021. 120-127 бетлар.
 9. ХХ асрнинг 20 – 50 йилларидаги тадқиқотларда Бухоро  ва Россия дипломатик муносабатлари тарихи. Ўтмишга назар, 4 жилд, 6 сон. Тошкент, 2021. 83–91 бетлар.
 10. Мустақиллик даврида Бухоро амирлиги ва Россия империяси ўртасидаги дипломатик муносабатларининг ўрганилишига доир айрим мулоҳазалар. “Марказий Осиё тарихи ва археологияси: анъаналар, инновациялар ва истиқболлар” Халқаро илмий-амалий анжуман. Тошкент, 2021. 409 – 414 бетлар.
SHAXZOD FARXOD O‘G‘LI AXMEDOV

   1993-yil 1-noyabrda Samarqand viloyati, Bulung‘ur tumanida tug‘ilgan.

   2016-yil Samarqand davlat universitetini tamomlagan.

  2022-yildan tayanch doktorant. Dissertasiya mavzusi: O’zbekistonda chorvachilikni rivojlantirish tarixi (1991-2022) (Ilmiy rahbar: tarix fanlari doktori, professor, Azamat Ziyo)

   Mustaqillik yillarida O‘zbekistonda agrar sohadagi islohotlar, chorvachilik sohasining rivojlanish tarixi ilmiy yo‘nalishlarida tadqiqot olib boradi.

Asarlari:

1. O‘zbekistonda chorvachilik tarixi: o‘tmish saboqlari va hozirgi zamon.// “Sohibqiron yulduzi” jurnali, № 3 2020 yil.

2. XIX asrda O‘rta Osiyoda chorvachilikning umumiy ahvoli (Qo‘qon xonligi misolida).// O’zbekistan Milliy axborot agentligi - UzA Ilm-fan bo‘limi (elektron jurnal); 2020 yil iyun.

3. Mustaqillik yillarida O‘zbekistonda chorvachilik sohasini rivojlantirishning me’yoriy-huquqiy asoslari.// “O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN VA TA’LIM” mavzusidagi ilmiy konferensiya to’plami, № 1 2020 yil mart.

4. Qo‘qon xonligi ijtimoiy-iqtisodiy hayotida chorvachilikning roli.// INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2020: CENTRAL ASIA» NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN, JUNE-JULY 2020.

5. Massagetlar malikasi To‘marisning vatan himoyasida yo‘lidagi jasorati.// “Milliy va ma’naviy qadriyatlarning yuksalishida ayollarning o’rni” mavzusidagi konferensiya to’plami, 2020 yil mart.

6. Kuchli davlatdan-kuchli fuqarolik jamiyati sari tamoyili amalda.// Ijtimoiy sherikchilik-jamiyat taraqqiyoti omili (Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari ) 2019 yil.

7. Amir temur va temuriylar davrida diplomatik aloqalar tarixidan.// “Bugungi O’zbekistonning diplomatik va xalqaro munosabatlarini rivojlantirishda Amir Temur merosining ahamiyati” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi, 2018 yil aprel.

8. O‘zbekiston Respublikasining Janubiy Koreya bilan ta’lim sohasidagi hamkorligi (oliy ta’lim muassasalari misolida).// O‘zbekiston tarixining dolzarb muammolari (Respublika ilmiy konferensiya materiallari ) 2016 yil.

DILAFRUZ XUSAN QIZI AHMEDOVA

   1992-yil 11-avgustda Jizzax viloyati Zarbdor tumanida tug‘ilgan.

   2015-yil Toshkent davlat sharqshunoslik institutini tamomlagan.

   2022-yildan tayanch doktorant. Dissertatsiya mavzusi: Qo‘ng‘irotlar-Mang‘itlar-Minglar o‘zaro yozishmalari muhim tarixiy manba sifatida (Ilmiy rahbar t.f.d. N.A. Allayeva).

   O‘zbek xonliklarining o‘zaro aloqalari tarixi manbashunosligi, xonliklar o‘rtasidagi maktubotlar va yozishmalar tarixi ustida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

 1. Хива хонлиги ва Афғонистон ўртасидаги дипломатик ёзишмаларга доир // Ёш Шарқшуносларнинг Академик Убайдулла Каримов номидаги XV Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Масъул муҳаррир: Б.А.  Абдуҳалимов. Тошкент, 2018. Б. 12-14.
 2. Хива хонлиги ташқи алоқаларида “қулчилик масаласи”га доир айрим расмий ҳужжатлар // Ёш Шарқшуносларнинг Академик Убайдулла Каримов номидаги XVI Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Масъул муҳаррир: Б.А.  Абдуҳалимов. Тошкент, 2019. Б. 19-21.
 3. “Хива хонлиги девонхонаси” фондидаги ҳужжатларда элчилик алоқалари тарихига доир айрим маълумотлар // “Ўзбек давлатчилиги тизимида даргоҳ ва девонлар” Республика илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. Масъул муҳаррирлар: т.ф.н. Н.Ў. Хидирова, т.ф.н. Ҳ.М. Мамадалиев. – Тошкент, “Akademnashr”, 2019. – Б. 238-243.
 4. “Хива хонлиги девонхонаси” ҳужжатларида XIX аср Афғонистондаги вазиятга доир айрим маълумотлар // “Медиа майдонда тарих фани ва архившунослик интеграция муаммолари” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари. Масъул муҳаррирлар: т.ф.н. Н.Ў. Хидирова. – Тошкент, “Илм-Зиё-Заковат”, 2019. – Б. 141-146.
 5. Некоторые архивные документы по истории внешних связей Хивинского ханства // Proceedings of the International Symposium. – Kaskelen: Suleyman Demirel University, 2019. – P. 114-119.
 6. Н. Гулбоев., Д. Аҳмедова. Ўзбек давлатчилиги тарихи. XIX аср Хоразм воҳаси ҳарбий-сиёсий тарихига доир ҳужжатлар (Ўзбекистон Миллий архиви И-125 жамғарма ҳужжатларидан) / Масъул муҳаррир: т.ф.д. Н. Аллаева. – Тошкент: “Нурафшон бизнес”, 2020. – 288 б.
 7. Афғон амири Абдураҳмонхоннинг Хива ва Бухоро хонликларига ташрифи хусусида // Eurasian Journal of Academic Research, 2021, volume 1, (7), P − 56–66.
ISLOMBEK ABDUXAMIDOV ABDUXALIM OʻGʻLI

   1992-yil 28-iyulda Fargʻona viloyati Yozyovon tumanida tugʻilgan.

   2017-yil Fargʻona davlat universitetini tamomlagan.

   2022-yildan tayanch doktorant. Dissertatsiya mavzusi: O‘zbekistonda bozor munosabatlariga o‘tish sharoitida mehnat muhojirligi tarixi (Farg‘ona vodiysi misolida). (Ilmiy rahbar tarix fanlari

   nomzodi, dotsent Sh. M. Rahmatullayev).

   O‘zbekistonning mustaqillik yillaridagi ijtimoiy-iqtisodiy va demografik rivojlanish tarixi kabi ilmiy yo‘nalishlarida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

 1. Improvement of the system of social protection of labour migrants. Молодой учённий. Международый научный журнал. ISSN 2072-0297. № 22 (312) 2020 Июн. 76-78-б.
 2. OBJECTIVE REASONS OF THE MIGRATION PROCESS IN THE FERGHANA ECONOMIC REGION. EPRA International Journal of Economic Growth and Environmental. ISSN: 2321-6247 Volume: 8.Issue: 5. December 2020. P.16-19.
 3. Тарих фанини ўқитишда эвристик таълимнинг ўзига хос хусусиятлари Принял участие в ХLIII Международной научной конференции “Актуальные вызовы современной науки” Переяслав-Украина. Выпуск 11(43) Часть 1. 2020 й. Часть 1.25-28-б.
 4. Farg’ona viloyatida aholi migratsiyasi jarayonlari tarixi. “Farg’ona vodiysi tarixi yangi tadqiqotlarda” mavzusida xalqaro ilmiy konferensiya. FarDU. https://journals.e-science.uz/index.php/conferences/issue/view30 2021-yil may.
 5. "Мехнат мигрантларини ижтимоий химоя қилиш". Хозирги Ўзбекистон шароитларида илм-фан ва инновациялар мавзусида илмий-амалий конференция материаллари.    2-бўлим-Нукус. “Илим". 2020. 72-75-Б.
 6. "Хожа Абдулхолиқ Ғиждувоний - мусулмон шарқининг хожаи жахони". The significance of Bukhara in the islamic civilization. International scientific-practicial online conference. 28-29 май. 2020. 591-593-Б.
 7. "Ўзбек халқи менталитетининг ўзига хос жихатлари ва унинг тарихий илдизлари". Илм-фан, таълим ва ишлаб чиқаришнинг инновацион ривожлантиришдаги замонавий муаммолар" мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция. Андижон. 2020 й. Май. 414-421-Б.
 8. Adolatli jamiyat – Abu nasr Forobiy qarashlarida “O’rta Osiyo xalqlari tarixining dolzarb masalalari” mavzusidagi xalqaro ilmiy konferensiya. Turon FA.          2020-yil dekabr. B.77-79.
UMARALI XABIBULLA OʻGʻLI GULMATOV

   1993-yil 4-iyunda Namangan viloyati Uychi tumanida tugʻilgan.

   2019-yilda Oʻzbekiston Milliy universitetini tamomlagan.

   2022-yildan tayanch doktorant. Dissertasiya mavzusi: "Oʻzbekistonda milliy transport tizimini yaratish va rivojlantirish tarixi." (Ilmiy rahbar: A. Togʻayeva).

   Oʻzbekistonning mustaqillik davridagi transport siyosati tarixi kabi ilmiy yoʻnalishlarida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

1. Barkamol shaxsni shakllantirishda psixologik mezonlar. Tamaddun silsilasi.  (Maqolalar toplami)/  «Istedod ziyo press» nashriyoti . Namangan 2020.

140-143-betlar.

2. Psixik rivojlanish va ta'lim. Tamaddun silsilasi. (Maqolalar toplami)/  «Iste`dod ziyo press» nashriyoti . Namangan 2021 164-166-betlar.

NODIRA SHUHRAT QIZI XOLMONOVA

    1995-yil 24-mayda Toshkent shahri Sergeli tumanida tugʻilgan. 2021-yil Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika universitetini tamomlagan. 2022-yildan tayanch doktorant.

   Dissertatsiya mavzusi: Xiva xonligi va Rossiya aloqalarining tarixshunosligi. (Ilmiy rahbar: t.f.d. N.A. Allayeva). Xiva-Rossiya munosabatlarining manbaviy asoslari hamda ular oʻrtasidagi oʻzaro

   diplomatik, savdo-iqtisodiy munosabatlar tarixshunosligi yoʻnalishida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

 1. “Тарихи Рашидий” асарида қурултойлар ва уларнинг бошқарувдаги ўрни масалаларининг акс эттирилиши. Ўзбек давлати тараққиёти босқичлари,
  тарихи ва тарихшунослиги масалалари//Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. Тошкент: Низомий номидаги ТДПУ, 2021. Б. 224-228.
 2. “Boburnoma” asarida tarixiy voqeliklarning tavsifi va bayon etilish usuli.// Заҳириддин Муҳаммад Бобур ҳаёти ва меросини ўрганиш дунё талқинида. Халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Ҳарбий-техник институти, 2021, Б. 401-405.
 3. “Тарихи Рашидий” асарида Амир Темур тарихига оид маълумотлар талқини.//«Sohibqiron Аmir Temurning jаhon tаrixidаgi o`rni»
  mavzusidagi respublika miqyosidagi masofaviy konferensiya materiallari
  (2020-yil 9-aprel ) – Toshkent: TDPU, 2020. Б. 195-201.
 4. About the ancestors of Amir Temur in historical works.//Дистанционные возможности и достижения науки. Журнал-Сборник научных публикаций, г. Киев 2020. С. 264-269.
 5. The importance of the work “Tarixi Rashidiy” in the study of the medieval history of central Asia.//ACADEMICIA  An International multidisciplinary research journal, 2020, Vol. 10, Issue 5, May 2020. India. Impact factor: SJIF 2020-7.13. Р. 575-579.
 6. Чиғатой улуси даврида Мовароуннаҳрда бошқарувнинг ўрта аср манбаларида акс этиши.//ТДПУ Илмий ахборотлари – илмий назарий журнал (10) 2020. Б. 291-295.
 7. XVI-XVII асрларда Ўрта Осиёда тарихнавислик.//Тарих таълими ва тадқиқотларининг долзарб масалалари илмий мақолалар тўплами. Тошкент: Низомий номидаги ТДПУ, 2019 й. Б. 139-143.
 8. Ўрта Осиёнинг ўрта асрлар даври тарихини ўрганишда “Тарихи Рашидий” асарининг аҳамияти.//Замонавий тарих таълимининг долзарб масалалари Республика илмий-амалий конференция тўплами. Тошкент: Низомий номидаги ТДПУ, 2018 й. Б. 172-177.
MARDONBEK QOSIMBOY OʻGʻLI RAJAPOV

   1995-yil Xorazm viloyati Xazorasp tumanida tugʻilgan.

   2020-yilda Urganch davlat universitetini tamomlagan.

   2022-yildan tayanch doktorant. Dissertasiya mavzusi: Xorazmshohlar tarixshunosligi (ilmiy rahbar: t.f.d N.A. Allayeva)  Xorazmshohlar davri tarixining manbashunosik va tarixshunoslik masalalari va

   muammolari, shuningdek xorijiy tadqiqotlarda Xorazmshohlar tarixshunosligning dolzarb masalalari ustida tadqiqot olib bormoqda

Asarlari

1. Британская миссия в Хивинском ханстве в первой половине XIX века» Mеждународном научном журнале «Молодой ученый»г. Казань, 2018

2. «Описание средневековых городов Центральной Азии в исторических источниках» Mеждународном научном журнале «Молодой ученый»г. Казань, 2020

3. «Qadimgi Xorazm mudofaa inshootlarining asosiy xususiytlari» International scientific conference «Khorezm- in the system of central asia civilization». Urganch.2020

4. Xorazm vohasida baxshichilik san`atining rivojlanish tarixi. Society and innovations Special issue-2(2021)

5. Xorazm vohasida joylashgan Xazorasp tarixining manbalarda aks etishi va u bilan bog`liq afsona va rivoyatlar. Xorazm Ma`mun akademiyasi axborotnomasi 07.2021.Xiva

6. Bronza va Temir davrida  Xorazm vohasida diniy eʼtiqodlar  qarashlar.Onlayn Konferensiya tezis. 10.10.2021

MADINA MURADOVNA ABDURAXMANOVA

   1994-yil 20-mayda Toshkent shahri Yashnabod tumanida tug‘ilgan.

   2018-yil Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika institutini tamomlagan.

   2021-yildan tayanch doktorant. Dissertasiya mavzusi: Ikkinchi jahon urushi yillarida O‘zbekistonga aholining ko'chirilishi. (Ilmiy maslahatchi tarix fanlari doktori Muhayyo Sirojiddinovna Isakova).

   Ikkinchi jahon urushi tarixi, Ikkinchi jahon urushi yillarida O‘zbekistonning g‘alabaga qo‘shgan hissasi, Ikkinchi jahon urushi yillarida O‘zbekistonga aholining ko‘chirib keltirilishi ilmiy yo`nalishlarida

   tadqiqot olib boradi.

Asarlari

 

1. Обзор фондов Национального архива Узбекистана по истории Второй мировой войны. “INFOLIB” axborot-kutubxona jurnali. №3. 2020. 60–63-betlar.

2. Ўзбек аёллари Иккинчи жаҳон уруши майдонларида. Oʻzbekiston tarixi jurnali. №2. 2020. 42–50-betlar. (Xammualliflikda - Muhayyo Sirojiddinovna Isakova)

3. Архивные источники по истории эвакуации населения в Ферганскую область в годы войны. Ташкент, 2020. С. 55–60.

4. История Второй мировой войны в воспоминаниях фронтовиков (на материалах ЦГА РУз). Toshkent, 2019. 32–33-betlar.

5. Архивные материалы личного фонда Е. Г. Фомина о толерантности узбекистанцев в годы войны. Toshkent, 2019. 72–75-betlar.

6. Воспитание молодежи на примере изучения героических подвигов женщин Узбекистана в годы Второй мировой войны. Toshkent, 2019. 319–322-betlar.

YULDUZ BOBOQULOVNA TURSUNOVA

   1983-yil 10-martda Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida tug’ilgan.

   2020-yilda O’zbekiston Milliy universitetini tamomlagan.

   2021-yildan tayanch doktorant. Dissertasiya mavzusi: Sovet hokimiyatining O’zbekiston SSR dagi ta’lim siyosati. (Ilmiy rahbar tarix fanlari doktori Muhayyo Sirojiddinovna Isoqova).

   Sovet hokimiyatining O’zbekiston SSR dagi ta’lim  siyosati, va uning faoliyati ilmiy yo`nalishlarida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

1. Ўрта Осиё ва Қозоғистон мусулмонлар диний идораси таркибининг архив ҳужжатларида акс этиши. Ўтмишга назар журнали. №3. 2020. 62–68 бетлар.

2. Ўрта Осиё ва Қозоғистон мусулмонлар диний идорасининг халқаро муносабатлари. БухДУ Бухорода ислом маданиятини модернизациялаш ва туризмни барқарор ривожлантириш истиқболлари. Халқаро илмий-амалий анжуман. Бухоро, 2020. 483–485 бетлар.

3. ХХ асрнинг 20-йилларида совет ҳокимиятининг Ўзбекистонда дин сиёсати. Ўзбекистон тарихининг долзарб муаммолари ёш тадқиқотчилар нигоҳида. Тўплам. Тошкент, 2019. 165–168 бетлар.

4. Ўрта Осиё ва Қозоғистон мусулмонлари диний бошқармасининг ташкил топиши ва уруш йилларидаги жасорати. Иккинчи жаҳон урушида фашизм устидан қозонилган ғалабага Ўзбекистон халқининг қўшган ҳиссаси мавзусида илмий- амалий онлайн анжуман. Тошкент. 2020. 145–149 бетлар.

5. Religionspolitik der sowjetregierung in Usbekistanim 20. Jahrhundert. Science, research, development #26 –Berlin, 2020. P. 83–85.

6. Совет ҳукуматининг Ўрта Осиё мусулмонларининг ҳаж зиёратига муносабатига оид айрим маълумотлар. Ўзбекистон тарихининг долзарб муаммолари ёш тадқиқотчилар нигоҳида. Тўплам. Тошкент, 2019. 58–62 бетлар.

7. Ўқитувчи ва ўқувчиларнинг таълим жараёнидаги фаолиятлари. Гармонично развитое поколоние-условие стабильного развития республики Узбекистан.Сборник научно-методических статей. Ташкент,  2016. С. 348–250.

8. Таълим мазмуни ҳақида тушунча. Гармонично развития поколоние-условие стабильного развития республики Узбекистан.Сборник научно- методических статей. Ташкент,  2015. С. 252–254.

NARGIZA FAXRITDINBEK QIZI SHIRINOVA

   1990-yil 24-oktabrda Toshkent shahri Olmazor tumanida tugʻilgan.

   2015-yili Toshkent Davlat Sharqshunoslik Institutini tamomlagan.

   2020-yildan tayanch doktorant. Dissertasiya mavzusi: XIX asr ikkinchi yarmi – XX asr boshlarida O’zbekistonda xalq tabobati tarixi. (Ilmiy rahbar professor Dono Hamidovna Ziyoyeva).

   Xalq tabobati va tibbiyot tarixi, an’analari, tabobat namoyondalari, sharq tillarida yozilgan tibbiy  qoʻlyozma va toshbosma asarlar ustida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

1. Туркистон доришунослиги рус тадқиқотчилари нигоҳида. XXI аср – интеллектуал  ёшлар асри. Республика илмий ва илмий-назарий анжуман материаллари. Тошкент, 2020. 351–352 бетлар.

2. Description of medical lithographs created in Turkestan in the 19th and early 20th centuries. International Journal on integrated education. Vol.3 № 12 (2020). P. 64–67.

3.  ХIX аср охири XX аср бошлари доришунослигида табиий маъданлар ва унсурларнинг ўрни. “Scientific progress”  Scientific Journal. Volume # 1 Issue # 1. ISSN 2181-1601. 2020/XI.  www.scientificprogress.uz (ilmiy elektron jurnal).

4. The use of natural resources in medicine in turkestan in the late 19th and early 20th centuries. Наука и образование в современном мире: вызовы XXI века. VІ  Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Nur-Sulton, 2020. 75–78 бетлар.

5. Тарихий манбаларда соғлиқни сақлашга оид масалалар. Тарихий манбашунослик, тарихнавислик, тарих тадқиқотлари методлари ва методологиясининг долзарб масалалари. Республика XII  илмий-амалий конференция материаллари. 1-қисм. Тошкент, 2020. 158–162 бетлар.

6. XIX аср охири – XX аср бошларида тиббиёт ва халқ табобатига оид тошбосма асарлар.  Ўтмишга назар. № 1. 2019. 125–130 бетлар.

7. XIX аср охири – XX аср бошларида яратилган тиббиётга оид ёзма манбалар. Тарихий манбашунослик, тарихнавислик, тарих тадқиқотлари методлари ва методологиясининг долзарб масалалари. Республика ХI илмий-назарий конференциясининг материаллари. Тошкент, 2019. 144–147 бетлар.  

8. Бухоро халқ табобати ва табибчилиги (XIX аср охири – XX аср бошлари). Бухоро тарихи масалалари (энг қадимги замонлардан ҳозиргача). Республика миқёсда илмий амалий анжуман материаллари. Бухоро, 2019. 67–70 бетлар.

9. Халқ табобатида табиий гиёҳлардан фойдаланиш усуллари. Ўзбекистон ҳудудида табиий фанлар йўналишидаги илмий-тадқиқот ва экспедициялар (ХIX аср охири – XX аср бошлари). Нашрга тайёрловчи ва масъул муҳаррир Д. Х. Зияева. Тошкент, 2019. 270–292 бетлар.

10. Туркистонда анъанавий доришуносликда фойдаланиш масалалари. Туркистонда тиббиёт: анъана ва иновациялар (XIX аср охири – XXаср бошлари). Моногфия. Тошкент, 2019. 143–160 бетлар.

SAMARIDDIN ALIMARDON O‘G‘LI NURMUHAMEDOV

   1994-yil 3-oktabrda Surxondaryo viloyati Bandixon tumanida tug‘ilgan.

   2020-yili O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasini bitirgan.

   2021-yildan tayanch doktorant. Dissertasiya mavzusi: O‘zbek xalqi va davlatchilik tarixi g‘aznaviylar davri manbalarida. (Ilmiy rahbar tarix fanlari nomzodi, katta ilmiy xodim Husniddin

   Muyiddinovich Mamadaliyev).

   O‘zbek xalqi va davlatchilik tarixi, g‘aznaviylar davri manbalari ilmiy yo‘nalishlarida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

1. Muhammad Shayboniyxonga bag‘ishlab yozilgan asarlar va ularning qo‘lyozma nusxalari bayoni. Zamonaviy ta’lim tizimini rivojlantirish va unga qaratilgan kreativ g‘oyalar, takliflar va yechimlar mavzusidagi 1-sonli respublika ilmiy-onlayn konferensiyasi. Farg‘ona, 1-qism. 2020. 458–460-betlar.

2. Dispute issues in Ahmadali Askarov’s “The Origin of The Uzbek People” work. Colloquium-Journal. №27 (79). Część 2. 10.10.2020. Warszawa (Polska),  2020. P. 4–5.

3. Islom tarixi janrlari va ularning umumiy tavsifi. Интернаука. Инновационные походый в современной науке. Сборник статей по материалам LXXIX международной научно-практической конференции. Москва, 2020. С. 164–168.

4. Manbalarda Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy hayotining yoritilishi. Markaziy Osiyoda islom madaniyati va san’ati: o‘tmish va hozirgi zamon, Buxoro – islom madaniyati poytaxti nomli forumi doirasida o‘tkazilgan xalqaro onlayn konferensiya materiallari. Toshkent, II jild. 2020. 260–266-betlar.

5. “Al-Jome’ as-sahih” asaridagi tarixiy voqealarni tushunishda Sababu vurudi hadis ilmining ahamiyati. Ilm-fan va ta’limni rivojlantirish istiqbollari birinchi konferensiyasi to‘plami. 4-qism. 2020. 26–29-betlar.

6. Sababu vurudi hadisning ilm sifatida shakllanishi. Yosh sharqshunoslarning akademik Ubaydulla Karimov nomidagi XVI respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. Toshkent, 2019. 203–204-betlar.

DONIYOR BAHODIR O`G`LI ANVAROV

   1995-yil 16-fevralda Farg`ona viloyati Rishton tumanida tug`ilgan.

   2020-yil O`zbekiston milliy universitetini tamomlagan.

   2021-yildan tayanch doktorant. Dissertasiya mavzusi: Eron tadqiqotchilari tomonidan temuriylar davri tarixining o`rganilishi mavzusida ilmiy tadqiqot olib boradi. (Ilmiy rahbar  professor Dilorom

   Agzamovna Alimova).

  Eron tarixshunosligi va manbashunosligida temuriylar davri tarixining o`rganilishi bo`yicha ilmiy tadqiqot olib boradi.

Asarlari

1. Zahiriddin Muhammad Boburning Farg`ona vodiysini tark etishi. Markaziy Osiyo tarixi va madaniyati. Respublika yosh olimlarining ilmiy-amaliy konferensiyasi. Toshkent, №4. 2019. 205-209-betlar.

2. “Boburnoma”da Farg`onaning ijtimoiy-iqtisodiy hayoti haqida ma`lumotlar. O`zbekistonning umidli yoshlari mavzusidagi respublika talaba va magistrlar masofaviy ilmiy-amaliy konferensiyasi. Toshkent, №2. 2020. 19–21-betlar.

3. “Boburnoma” asari orqali Farg`ona vodiysida bog`dorchilik turizmini shakllantirish. Zahiriddin Muhammad Bobur hayoti va faoliyati: zamonaviy tadqiqotlar va innovatsion yondashuvlar mavzusidagi respublika onlayn ilmiy-amaliy anjumani. Toshkent, 2020. 313–317-betlar.

4. “Бобурнома” асарида Эсон Давлатбегимнинг Фарғона водийси жараёнларидаги тасвири. FarDU Ilmiy xabarlari jurnali №4. 2020-yil. 167–170 бетлар.

MUHAMMADJON RAVSHAN O‘G‘LI ZUFAROV

   1990-yil 26-fevralda Toshkent shahrida tug‘ilgan.

   2018-yilda Toshkent davlat sharqshunoslik institutini tamomlagan.

   2021-yildan tayanch doktorant. Dissertasiya mavzusi: Qadimgi va ilk o‘rta asrlarda Xitoy manbalarida turkiy xalqlar urf odat va an’analari (Ilmiy maslahatchi professor Alisher Xudoyberdiyevich

   Doniyorov).

   O`zbek xalqi etnik tarixi, ilk o’rta asr xitoy manbalari ilmiy o`nalishlarida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

1. Description of the ethnography of the tribes of the east of central asia in chinese sources. Наука, образование, инновации: актуальные вопросы и современные аспекты. Сборник статей IV международной научно-практической конференции. Пенза, 2020. С. 51–54.

2. “Ethnographic information in chinese sources about the independent states that existed in central asia in the early middle ages. The American Journal of Political Science. Law and Criminology (ISSN 2693-0803) American 2020. P. 52–60.

3. Some opinions on uzbek wedding customs. Monografia Pokonferencyjna science, research, development. №13. Berlin, 2019. P. 71–76.

4. Некоторые мнения об узбекских свадебных обычаях. Инновационное развитие современной науки: проблемы, закономерности, перспективы сборник статей Х Международной научно-практической конференции  Пенза, 2019. С.71–75.

5. The most beautiful traditions of uzbekistan (fatiha-tui (engagement), nikokh-tui, beshik-tui, morning pilaf). Научный журнал «Гуманитарный трактат». – Кемерово, 2019. P. 38–41.

KAMOLA SHAVKAT QIZI QAYUMOVA

   1992-yil 26-noyabrda Surxondaryo viloyati Boysun tumanida tug‘ilgan.

   2016-yil Toshkent Davlat Sharqshunoslik institutini tamomlagan.

   2021-yildan tayanch doktorant. Dissertasiya mavzusi: O’zbek davlatchiligi tarixi Temuriylar davri yozma manbalarida (Ilmiy rahbar professor Azamat Ziyo).

   Temuriylar davri tarixiy manbalari ilmiy yo‘nalishda tadqiqot olib boradi.

Asarlari

1. Ватанни садоқат ва фидойилик юксалтиради. “Янги Ўзбекистон” газетаси. № 39 (100), 2021 йил 24 февраk. 4–бет.

2. Sources of Ibn al-Asir's work "Al-kamil fi-t-tarikh". Экономика и социум. Саратов, 2020. №10 (77) 2020.

3. Ibn Al-Asirning “Al-Komil fi-t-tarix” asari manbashunoslik taxlili. Markaziy Osiyoda Islom madaniyati va san’ati: o’tmish va hozirgi zamon. Buxoro-islom madaniyati poytaxti nomli forumi doirasida o’tkazilgan xalqaro onlayn konferensiya  materiallari. Toshkent, №2. 2020. 197–203-betlar.

4. Ibn Al-Asirning “Al-Komil fi-t-tarix” asari tarixshunosligi va manbaviy asoslari // Tarixiy manbashunoslik, tarixnavislik, tarix tadqiqotlari metodlari va metodologiyasining dolzarb masalalari. Respublika XII ilmiy-amaliy konferensiya materiallari.Toshkent, №1. 2020. 115–121-betlar.

5. Alisher Navoiy ijodining o’rganilishi va e’tirof etilishi.  Alisher Naviy ilmiy-ma’naviy merosining umumbashariy ahamiyati mavzuidagi Respublika ilmiy-nazariy konfirensiya materiallari. Navoiy, №2. 2017. 29–30-betlar.

6. Chet tillarini samarali o’qitishda qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari. Uzluksiz ta’lim tizimida xorijiy tillarni o’qitish tajribasi va istiqbollari Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. Navoiy, №2. 2017. 73–75-betlar.

7. O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo’yicha Harakatlar strategiyasi yangi bosqichdagi taraqqiyot dasturi. Harakatlar strategiyasining ilmiy-nazariy konsepsiyasi mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Navoiy, №2 2017. 116–117-betlar.

8. Ibn Al-Asir va uning “Al-Komil fi-t-ta’rix” asari. Xorijiy Sharq mamlakatlari tarixiy jarayonlari va ularni o’rganishning dolzarb muammolari. Vazirlik miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to’plami. Toshkent, 2015. 321–327-betlar.

SHOHJAHON TOHIR O`G`LI RASHIDOV

   1991-yil 21-mayda Buxoro viloyati Shofirkon tumanida tug`ilgan.

   2014-yil Navoiy davlat pedagogika institutini tamomlagan.

   2020-yildan tayanch doktorant. Dissertasiya mavzusi: O`zbekiston SSR boshqaruvi tarixidan. (Ilmiy rahbar  professor Qahramon Kenjayevich Rajabov)

   O`zbekiston SSR boshqaruv tarixi (XX asr 50-yillari), davlat boshqaruv organlari tarixi, 50-yillardagi ijtimoiy-siyosiy jarayonlar, rahbar shaxslar faoliyati ilmiy yo`nalishlarida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

1. From the history of  local administration of the Uzbek SSR (50s of the XX century).  Kazakhstan and Turkic world: actual problems in the field of social sciences. Nur-Sultan, Kazakhstan, 2021. P. 295–298.

2. Ma’rifatga oshno qalb. Sohibqiron yulduzi jurnali. № 1. 2020. 61–65-betlar.

3. Амин Ниёзов сиёсий портретига чизгилар. Ўтмишга назар журнали. №8. 3-жилд. 2020. 65–72 бетлар.

4. СССРдаги “илиқлик”  ва унинг Ўзбекистондаги ижтимоий жараёнларга таъсири. Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси. №11. 2020. 150–153 бетлар.

5. Бухородан бошланган довруғли йўл “Бухоронинг жаҳон маданиятидаги ўрни” мавзусидаги республика миқёсидаги онлайн илмий-амалий анжуман материаллари. Бухоро. 2020. 88–92 бетлар.

6. Шарқшуносларнинг Тошкентда ўтказилган биринчи Бутуниттифоқ конференцияси хусусида. Жиззах воҳаси – Марказий Осиёс цивилизацияси тизимида (қадимги даврдан ҳозирги кунгача) мавзусидаги республика миқёсидаги илмий-амалий конференция материаллари. Жиззах, 2020. 287–291 бетлар.

7. Нуриддин Муҳитдинов сиёсий портретига чизгилар. Моддий-маънавий мерос ва умумбашарий қадриятлар мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари. Тошкент, 2020. 238–244 бетлар.

8. Fan va madaniyat yuksalishi. Muhofaza + jurnali. №8. 2019. 26-bet.

9. O‘zbekistonda XX asr o‘rtalaridagi ijtimoiy-iqtisodiy hayot. Muhofaza + jurnali. №9. 2019. 27-bet.

10. Нуриддин Муҳитдиновнинг қатағон қилинганларни оқлашдаги ташаббуси. Қуйи Зарафшон воҳасида амалга оширилган қатағонлик сиёсати ва унинг оқибатлари масалаларини ўқитишнинг самарали усуллари мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Навоий, 2019. 123–126 бетлар.

SHAVKATJON ULUG‘BEKOVICH BOBOJONOV

   1993-yil 30-oktabrda Buxoro shahrida tug‘ilgan.

   2017-yilda Buxoro davlat universitetini tamomlagan.

   2020-yildan Tarix instituti tayanch doktoranti. Dissertatsiya mavzusi: Buxoro vohasida ziyorat turizmining shakllanishi va rivojlanishi. (Ilmiy rahbar tarix fanlari nomzodi, dotsent Manzila Boqiyevna     Qurbonova).

   Ziyorat turizmi, ziyorat madaniyati, ziyoratgohlar tarixi, ziyorat an’analari, diniy marosimlar kabi ilmiy yo’nalishlarda tadqiqotlar olib boradi.

Asarlari

1. O. A. Sukhareva – the researcher of Bukhara’s shrines. International Scientific Journal isj theoretical & applied science Philadelphia, USA. 2020. Impact factor issue 01, volume 81published january 30. P. 451–454.

2. Бухорода зиёрат туризми имкониятлари. Бухоро вилоятини инновацион ривожлантириш: муаммо ва ечимлар мавзусида республика илмий - амалий анжумани материаллари. Бухоро,

ODIL OLIMJONOVICH ZARIPOV

   1988-yil 25-oktyabrda Buxoro viloyati Buxoro shahrida tug‘ilgan.

   2013-yil Buxoro Davlat Universitetini tamomlagan.

   2020-yildan tayanch doktorant, Dissertasiya mavzusi: 1867–1917-yillarda Turkiston general-gubernatorligi Sirdaryo viloyatida yer egaligi va suvdan foydalanish tizimi mavzusida tadqiqot olib       

   boradi (Ilmiy rahbari dotsent Shuhrat Bahronovich Muxamedov).

   O’rta Osiyoda musulmon madaniyati, huquqi: yer egaligi va iqtisodi tarixi. Markaziy Osiyoda suvdan foydalanish va suv resurslarini boshqarish tarixi. Mustamlaka davrida Turkistonda yer egaligi   

   va sug’orish tizimi boshqaruvi tarixi ilmiy yo`nalishlarida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

1. Взгляд американского дипломата на земельно-водные отношения в Туркестане. Столица и провинции: взаимоотношения центра и регионов в истории России. Материалы XII Всероссийской научной конфереции с международным участием. Ленинградский Государственный Университет имени А.С.Пушкина. Санкт-Петербург (Россия), 2021. С. 48–52.

2. Rossiya imperiyasi ma'murligi davrida Turkiston o‘lkasida suv xo‘jaligi boshqaruv tizimi. Samarqand davlat universiteti ilmiy axborotnomasi. №4. 2020. 16–19-betlar.

3. Система водного права и водопользования в Ташкенте, сложившаяся к моменту российского завоевания. Метаморфозы Истории научный альманах. Псков (Россия). № 16. 2020. С. 97–119.

4. Туркистон ер эгалигида “Шуфъа ҳуқуқи”. “Имом Бухорий сабоқлари” журнали. №1. 2020. 49–51 бетлар.

5. Россия истилоси арафасида Тошкентда сув ҳуқуқи ва сув хўжалиги тизими шариат қонунлари ва манбаларида. Islom sivilizasiyasida Buxoro ma'naviy-ma'rifiy merosining umumbashariy ahamiyati mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman, Buxoro davlat universiteti. May. 2020. 396–400-betlar.

6. Қўқон хонлиги даврида Тошкентда суғориш тизими бошқаруви ва тартиби. “Farg‘ona vodiyisi tarixining dolzarb muammolari” mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. Namangan davlat universiteti, May. 2020. 312–315-betlar.

7. Ўрта Осиё сув хўжалиги тизимига Европа қонунларининг кириб келиши (ХIХ аср охири). Fan tarixi rivojiga akademik A.R.Muhammadjonovning qo‘shgan hissasi mavzusida respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman. Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti. Noyabr. 2020. 381–387-betlar.

8. Миллий сиёсий ташкилотлар дастурларида ер ва сув масалалари. ХХ аср бошлари Марказий Осиё тарихига бир назар. Fuqarolik jamiyati jurnali. Toshkent, №16. 2019. 59–62 бетлар.

9. Мироб феномени ёки суғориш тизими тарихига назар. Ўтмишга назар журнали. №12. 2019. 4–10 бетлар.

10. Россия империясининг Туркистонда ер эгалиги муносабатлари ислоҳоти. ВЕСТНИК Таджикского педагогического института города Пенджикент, (Tojikiston), 2019. 709-713 бетлар.

SHERZOD YUNUSOVICH SALIMOV

1989-yil 27-iyunda Samarqand viloyati Xatirchi tumanida tug‘ilgan.

2015-yil Samarqand davlat universitetini tamomlagan.

2020-yildan tayanch doktorant. Dissertasiya mavzusi: O'zbekistonda o'tish davri ijtimoiy-demografik muammolar. (Ilmiy rahbar tarix fanlari nomzodi, dotsent Shavkatjon Muhammadaliyevich Rahmatullayev).

O’zbekistonning mustaqillik davridagi ijtimoiy-iqtisodiy va demografik rivojlanish tarixi kabi ilmiy yo`nalishlarida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

1. Ўтиш даври концепциялари ва жамият тараққиёти босқичларин ўрганиш муаммолари. Ўзбекистон тарихининг долзарб муаммолари ёш тадқиқотчилар талқинида мавзусидаги Республика илмий конференцияси илмий маколалар ва маъруза тезислари тўплами.  Самарқанд. 2019. 48–53 бетлар

2. Ўзбекистон ёшларининг ижтимоий-демографик ҳолати. Марказий Осиё тарихи ва маданияти мавзусидаги Республика ёш олимларнинг илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. Тошкент, 2019. 71–73 бетлар.

3. Меҳнат ресурслари ва бандлик муаммоси: тарихий мерос, замонавий ҳолати ва ечимлар. Ўтмишга назар журнали. №1. 2019. 100–104 бетлар.

4. Мустақилликнинг илк йилларида аҳолини ижтимоий ҳимоялаш масалалари: муаммолар ва ечимлар.Ижтимоий фанлар журнали. № 1. 2020. 22–25 бетлар.

5. Меҳнат миграцияси масалаларини ҳуқуқий тартибга солишда халқаро ташкилотлар билан ҳамкорлик. Юридик фанлар ахборотномаси. Илмий-амалий ҳуқуқий журналнинг Магистратура талабаларининг илмий мақолалари (махсус сон). 2020. 746–750 бетлар.

6. Меҳнат миграцияси соҳасида Ўзбекистоннинг халқаро ташкилотлар билан ҳамкорлиги. Юриспруденция журнали. №1. 2 жилди. 2020. 27–32 бетлар.

7. Ўзбекистон Республикасида демографик жараёнлар ва унинг хусусиятлари. География: табиат ва жамият журнали. №2. 2 жилди. 2020. 64–71 бетлар

8. Uzbekistan in the late 1980 s and early 1990 s: socio-economic consequences of soviet modernization. International Journal of Critical Reviews. IJSCM, ISSN: 2050-7399 (Online), 2051-3771 (Print) Copyright © ExcelingTech Pub, UK, Vol. 7, No. 20. P. 896–907. (SCOPUS).

9. Меҳнат миграцияси: халқаро ташкилотлар билан ҳамкорлик ва миллий қонунчиликни такомиллаштириш масалалари. Жамият ва бошқарув журнали. № 3 (89) 2020. 175–179 бетлар

10. Uzbekistan: modern demographic trends and the problem of employment. Thematics Journal of Geography, Vol-8-Issue-7-July-2019, ISSN: 2277-2995. P. 45–54.

NARGIZA ADXAMOVNA ISMATOVA

   1983-yil 31-iyulda Toshkent shahri Olmazor tumanida tug‘ilgan.

   2006-yil Toshkent Davlat Sharqshunoslik institutni tamomlagan.

   2020-yildan tayanch doktorant. Dissertasiya mavzusi: Buxoro amirligida vaqf instituti. (Ilmiy rahbar professor Dono Hamidovna Ziyoyeva).

   O’rta Osiyoda vaqf instituti tarixi, mulkchilik munosabatlari, ayollarning jamiyatda tutgan o‘rni, devonxonalarda ish yuritish tartibi ilmiy yo`nalishlarida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

1. Бухоро зиёратгоҳларини ўрганишда вақф ҳужжатларининг аҳамияти. (Хўжа Ориф Ревгарий мажмуасига оид вақфнома) Oʻzbekiston tarixi jurnali. №4. 2020. 62–71 бетлар..

2. Бухоро амирлигидаги аёл воқифалар (XIX арнинг иккинчи ярми – XX аср бошлари). Тошкент, 2020.  

3. Бухоро амирлигида мутавалли лавозими ва унинг вазифалари. Медиа майдонда тарих фани ва архившунослик интеграцияси муаммолари мавзусидаги халқаро илмий ­амалий конференция материаллари. Тошкент, 2019. 109–-117 бетлар.

4. XIX асрнинг иккинчи ярми – ХХ аср бошлари Бухоро амирлиги вақф мулкчилигида аёллар фаолияти. Oʻzbekiston tarixi jurnali. №3. 2018. 3–14 бетлар.

5. Самарқанд вақф хўжалигида мутавалли лавозимига тайинлаш: анъанавий тартиб ва янги тизим амалиёти Oʻzbekiston tarixi jurnali. №1. 2016. 19–30 бетлар.

6. Бухоро амирлиги вақф мулкчилигида мутавалли аёллар фаолиятининг айрим жиҳатлари (XIX аср охири – ХХ аср бошлари). Республика интеллектуал салоҳиятини юксалтиришда олима аёлларннинг ўрни ва роли. Республика илмий-амалий анжуман материаллари. Тошкент, 2015. 44–45 бетлар.

7. Рус шарқшунос олими А. Л. Кун коллекциясида Самарқанд вақф хўжалигига оид муҳим манбалар. Тарихий манбашунослик, тарихнавислик ва тарих тадқиқоти методлари ва методологиясининг долзарб масалалари. Республика 7-илмий-назарий конференция материаллари. Тошкент, 2015. 163–165 бетлар.

8. Women’s activity in the Bukharan Emirate within waqf economy: interpretation of waqf documents. Historical Trajectories, Contemporary Challenges and Everyday Encounters. 14th Bi-Annual Conference of the European Society for Central Asian Studies (ESCAS). October, 8-15, 2015. Zurich, Switzerland. P. 34.

9. Бухоро амирлигида вақф мулкларини таъсис этиш ҳамда сотиш масалалари (XIX асрнинг сўнги чораги - ХХ аср бошлари). Тошкент ислом университети илмий-таҳлилий ахбороти.  №2. 2014. 34–38 бетлар.

10. XIX аср иккинчи ярми – ХХ аср бошларида Бухоро амирлиги вақф мулкларига оид: юридик назария ва амалиёт ҳақидаги қарашлар, манбалар таҳлили.Тарих фани Марказий Осиё интеллектуал ривожи контекстида. Тарихшунослик ва манбашунослик очерклари. Тошкент, 2014. 299–303 бетлар.

Doktorantlar
FERUZ SAYFULLOYEVICH BOBOYEV

1987-yil 21-aprelda Buxoro viloyati Vobkent tumanida tug‘ilgan.

2012-yil O’zbekiston Milliy universitetini tamomlagan.

2018-yildan tarix fanlari bo’yicha falsafa doktori (dissertasiya mavzusi: O’zbekiston SSRda sovet hokimiyatiga qarshi qurolli harakat (1925 – 1935 yillar)).

2020-yildan doktorant. Dissertasiya mavzusi: O’rta Osiyoda sovet hokimiyatiga qarshi qurolli harakat tarixi (1925–1935-yillar). (Ilmiy maslahatchi professor Qahramon Kenjayevich Rajabov).

O’rta Osiyoda sovet hokimiyatiga qarshi kurash va O'zbekistondagi siyosiy-ijtimoiy hamda iqtisodiy jarayonlar bilan bog’liq ilmiy yo’nalishlarida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

1. Амир Олимхоннинг совет ҳокимиятига қарши кураши.  Sohibqiron yulduzi jurnali. № 1. 2020. 61–65 бетлар.

2. Хуррамбекнинг Сурхон воҳасида қизил армияга қарши кураши. Tamaddun Nuri jurnali. № 4. 2020. 19–22 бетлар.

3. Хоразм воҳасида совет ҳокимиятига қарши курашнинг сўнгги босқичи (1925–1935 yillar). Imom Buxoriy saboqlari jurnali. №3. 2020. 19–22 бетлар.

4. ХХ аср 20–30-йилларида ўзбек халқининг мустақиллик учун кураши тарихи ва тарихшунослигидан. O’zbekiston tarixi jurnali. №3. 2020. 138–151 бетлар.

5. Фарғона водийсида совет тузумига қарши кураш (1925–1935 йиллар) . O'tmishga nazar jurnali. № 3. 2019. 130–137 бетлар.

6. Social and ethnic composition of armed movements against Soviet regime in Central Asian republics. International Journal of Current Research. Vol. 10. Issue 08. 2018. P. 73100–73104.

7. Иброҳимбекнинг ҳарбий тактикаси ва стратегияси (биринчи мақола).Ўзбекистон Миллий университети хабарлари илмий журнали. № 2. 2017. 22–24 бетлар.

8. Ўзбекистон ССРда совет тузумига қарши қуролли ҳаракатнинг ижтимоий таркиби. Imom Buxoriy saboqlari jurnali. № 3. 2017. 52–55 бетлар.

9. Ўзбекистон ССРда совет тузумига қарши қуролли ҳаракатнинг миллий таркиби. Ўзбекистон Миллий университети хабарлари илмий журнали. № 3. 2016. 14–17 бетлар.

10. Қашқадарё вилоятидаги сиёсий жараёнларга совет тузумига қарши қуролли ҳаракатнинг таъсири. Imom Buxoriy saboqlari jurnali. № 4 2016. 34–37 бетлар.

XURSHID SIROJIDDINOVICH JUMANAZAROV

   1987-yil 5-iyulda Samarqand viloyati Kattaqo‘rg‘on tumanida tug’ilgan.

   2012-yilda Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetini tamomlagan. Etnolog.

   2018-yildan tarix fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD). (Dissertatsiya mavzusi: O‘zbeklarning xalq tabobati bilan bog‘liq an’analari.

   2020-yildan Etnologiya va antropologiya markazi doktoranti.

   O’zbeklarning tabobat an’analari, tibbiy antropologiya, etnotibbiyot, tibbiyot va tabobat integratsiyasi kabi ilmiy yo’nalishlarda tadqiqotlar olib boradi.

Asarlari

1. Tibbiy antropologiya sohasi tarixi va taraqqiyot. “Markaziy Osiyo xalqlari madaniyati, diniy an’ana va urf-odatlari” nomli respublika ilmiy-amaliy anjuman to‘plami. 2020. 71–75-betlar.

2. O‘zbek xalq tabobatining tadrijiy yo‘li. Ilim hám jámiyet jurnali. № 1 2020. 39–41-betlar.

3. Узбекские традиции народной медицины: прошлое и настоящее . VIII Международный интердисциплинарный научно-практический симпозиум «Медицинская антропология на пороге третьего десятилетия XXI века: основные итоги, новые идеи и перспективы». Москва. 2020, С. 24–25.

4. Xalq tabobati an’analarining mintaqaviy xususiyatlari. O’zbekiston tarixi jurnali. №1. 2018. 87–98-betlar.  

5. Ethno-territorial features of folk medicine traditions. International Journal of Sociology and Anthropology Research. №.42018. P. 49–53.

6. Chiropractor quackeries and their role in the folk medicine. International journal of Current research. № 6. 2018.  P. 55–63

7. Роль великого шелкового пути в развитии медицинской традиции. Миссия антропологии и этнологии: научные традиции и современные вызовы”. Сборник материалов XII Конгресс антропологов и этнологов России. Ижевск, 2017. С. 231–236.

8. Ўзбек халқ табобатида устоз-шогирдлик анъаналари. O’zbekiston tarixi jurnali. №1. 2016. 61–68-betlar.

9. Ўзбек халқининг табобат анъаналари. Тошкент ислом университети илмий-таҳлилий ахбороти. №1. 2016. 57–61 бетлар.

 Термины народной медицины переведенные в произведении М. Кошгари «Девону луғатит турк». Зборнiк дакладаў I тэзiсаў VII міжнароднай навукова практычнай канферэнцыі «Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў». Том 1. Мінск, 2017. С. 528–530.

QAHRAMON KARIMDJANOVICH YAKUBOV

   1984-yil 1-noyabrda Toshkent shahri Shayxontohur tumanida tug’ilgan.

   2009-yil Toshkent Davlat Sharqshunoslik institutni bitirgan.

   2018-yildan tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) (dissertasiya mavzusi: XIX asrning ikkinchi yarmi – XX asr boshida Xiva xonligida vaqf instituti (tarixiy-manbashunoslik tahlili)).

   2020-yildan doktorant. Dissertasiya mavzusi: Xorazm vohasi vaqf mulkchiligi tarixi (XVI – XX asr boshi) (Ilmiy maslahatchi professor Azamat Ziyo).

   O‘rta Osiyoning XVI – XX asr boshlari davri tarixi, Xorazm vohasida vaqf mulkchiligi masalalari, Islom manbashunosligi va tarixiy hujjatshunoslik kabi ilmiy yo‘nalishlarda tadqiqot olib boradi.

Asarlari

 1. XIX – XX аср бошларида Хива хонлигида тиббиёт тарихидан. Oʻzbekiston tarixi  журнали. № 4. 2020. 52–61 бетлар.
 2. Ўрта Осиё вақфномаларининг манбашунослик ҳусусиятлари: қиёсий таҳлил. Ўтмишга назар журнали. № 13. 2019. 42–49 бетлар.
 3. Xiva xonligi va Usmoniylar davlatida pul vaqfidan foydalanish masalalari: qiyosiy tahlil. I. Milletlaerarasi Turkiye-Ozbekistan munasebetleri sempozyumu. Kastamonu. Turkey, 08-10.11.2018.
 4. Коллекция вакфных грамот» как источник для изучения истории вакфной собственности в Хивинском ханстве XVI – XX вв.  Вестник архивиста. № 1. 2018. С. 236–244.
 5. Waqf Administration in Khorezm: Transmission of the Post of Mutawallī from Imam to Elder. Joint ESCAS-CESS Conference. Hosted by American University of Central Asia, Bishkek, Kyrgyz Republic. 29.06-02.07.2017.
 6. Хива хонлигида вақф ерларидан ижара тартибида фойдаланишнинг ҳуқуқий асослари ва амалиёти. Oʻzbekiston tarixi журнали. № 3. 2016. 3–43 бетлар.
 7. Муҳаммад Раҳимхон II мадрасаси вақф хўжалиги: маъмурий бошқаруви, тузилиши ва иқтисоди. Oʻzbekiston tarixi jurnali. № 3. 2015. 12–21 бетлар.
 8. Ислом оламида вақф мулкчилигининг шаклланиш тарихидан. Имом ал-Бухорий сабоқлари журнали № 3. 2015. 28–32 бетлар.
 9. Замонавий хорижий тадқиқотларда Марказий Осиёда вақф мулкчилиги  тарихи масалалари. Шарқ машъали журнали. № 2. 2015. 62–66 бетлар.
 10. Waqf Administration in Khiva Khanate: Legal and Social Perspectives (In the Late of 19th and the Beginning of 20th Centuries). The Final Conference of Special Programme of Central Asia. Berlin, 04-06.06.2014.